W dniu 21.05.br. Minister Środowiska wraz z Przewodniczącym Zespołu ds. prac nad nowelizacją ustawy tzw. „śmieciowej” prof. Andrzejem Kraszewskim ogłosił zakończenie prac Zespołu i listę rekomendowanych zmian w ustawie. "Muszę dokładnie zapoznać się z propozycjami, zanim zdecyduję o kształcie ministerialnej nowelizacji.

Rekomendacje liczą 40 stron, zawierają konkretne propozycje przepisów wraz ze zdaniem odrębnym niektórych członków zespołu. Nie wszystkie propozycje zyskały jednomyślność" - powiedział Maciej Grabowski, minister środowiska.

Główne propozycje Zespołu:

  1. Doprecyzowanie pojęć używanych w ustawie, na przykład  nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, co pozwoli uniknąć wątpliwości dotyczących zasad naliczania stawek dla domków letniskowych czy hoteli.
  2. Dookreślenie, że zarząd spółdzielni mieszkaniowej jest również właścicielem nieruchomości w rozumieniu ustawy. Celem propozycji jest jasne opisanie roli spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w procesie gromadzenia deklaracji i składek.
  3. Jasno sprecyzowany zakres obowiązków gmin – ogólne sformułowania w przepisach powodują różne ich interpretowanie.
  4. Możliwość przyznania gminie prawa do przekazywania, w drodze porozumienia, niektórych zadań ustawowych do wykonania innym podmiotom, na przykład organizacji punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).
  5. Sformułowanie przepisu wprowadzającego obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Celem jest realizacja dyrektywy ramowej o odpadach, od 2015 ta zasada ma obowiązywać w całej UE.
  6. Wprowadzenie obowiązku podejmowania przez radę gminy uchwały określającej zasady zorganizowania i funkcjonowania gminnego systemu postępowania z odpadami komunalnymi (przy jednoczesnym wyłączeniu tych kwestii z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, uchwała ta ma zastępować regulamin, uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, uchwałę w sprawie przejęcia obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki, uchwałę w sprawie dodatkowych usług oraz wysokości cen za nie).
  7. Oddzielenie przetargu na odbiór od przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz jasne wskazanie, że w umowie z odbierającym odpady komunalne gmina wskazuje regionalną instalację, do której zostaną skierowane odpady komunalne. To rozwiązanie służące poprawie jakości monitorowania i nadzorowania przez gminy firm gospodarujących odpadami.
  8. Określenie możliwości pokrycia kosztów działalności edukacyjnej z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  9. Doprecyzowanie przepisów karnych jako narzędzia dla gmin do lepszego nadzoru nad firmami odbierającymi i przetwarzającymi odpady.

Zespół przekazał również rekomendacje dotyczące nowelizacji ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie dotyczącym kwestii związanych z odpadami komunalnymi, w szczególności zapewniających prawidłowe funkcjonowanie instalacji, w których przetwarzane będą odpady komunalne.

Publikacje

Reformę odpadową czas zacząć

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Proste założenia zawiłego systemu ROP

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

"Covidowych" rozwiązań nadal b…

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Odpady typu "C", czyli korekta…

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Partnerzy

zpp

Jesteśmy członkiem
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Wszelkie prawa zastrzeżone © ZPGO  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia Polityka plików cookies.