Szanowni Państwo.

                Informujemy, iż Ministerstwo Środowiska skierowało do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

            Uprzejmie prosimy o zgłaszanie uwag do załączonego projektu ustawy w terminie do dnia 21 lipca 2018 r., drogą elektroniczną na adres biura ZPGO. Skrócenie terminu wynika z koniczności pilnego doprecyzowania przepisów odnoszących się do funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, jako systemu elektronicznego, nad której utworzeniem obecnie toczą się intensywne prace: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314900/katalog/12527808#12527808

 Pobierz

Szanowni Państwo.

            Informujemy, iż w dniu 30 lipca br. Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami, przekazał Minister Jadwidze Emilewicz, postulaty w ramach konsultacji koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych.

Pobierz

Koncepcja_nowego_prawa_zamowien_publicznych

Szanowni Państwo.

            Informujemy, iż w Dzienniku Ustaw opublikowany został tekst ustawy z dnia 20 lipca 2018 o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 2018 poz. 1479) oraz obwieszczenie Marszałka Sejmu (Dz. U. 2018 poz. 1471) o jednolitym tekście wspomnianej ustawy. Ustawa o Inspekcji ochrony środowiska jest częścią tzw. pakietu odpadowego i wprowadza szereg zmian w funkcjonowaniu tej instytucji, m.in. w zakresie czasu pracy inspektorów oraz ich uprawnień.

            Drugą częścią pakietu jest nowelizacja ustawy o odpadach, która została już podpisana przez prezydenta

Obwieszczenie Marszałka Sejmu

ustawa o zmianie ustawy o IOŚ oraz niektórych innych ustaw

 

Szanowni Państwo.

          Informujemy, iż ujednolicony tekst ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym został opublikowany w  Dzienniku Ustaw RP. Jak można przeczytać w obwieszczeniu Marszałka Sejmu, ujednolicony tekst ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uwzględnia zmiany wprowadzone: nowelizacją z 12 października 2017 r. ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw; ustawą z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych; nowelizacją z 24 listopada 2017 r. ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw; ustawą z 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, a także zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed 2 lipca 2018 r.

            Ujednolicony tekst ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, uwzględnia zaś zmiany wprowadzone nowelizacją z 12 października 2017 r. ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, ustawą z 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, a także zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed 27 czerwca 2018 r.

ustawa o ucpg

ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Szanowni Państwo.

            W dniu 23 lipca br. Kancelaria Sejmu opublikowała ostateczne teksty trzech, procedowanych w ostatnich tygodniach w Parlamencie nowelizacji ustaw odpadowych, uwzględniające poprawki senackie:

- ustawa z dnia 20 lipca -2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw,

- ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw

- ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach,

            Ustawy po podpisaniu przez Prezydenta zostaną opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Szanowni Państwo.

            Uprzejmie informujemy, iż w ramach konsultacji publicznych nasz Związek otrzymał projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń. Projekt został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314601/katalog/12526151#12526151

        Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu w terminie do dnia 14 sierpnia 2018 r., drogą elektroniczną na adres biura ZPGO.

proj. rozp. MŚ w spr. wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń

          Szanowni Państwo.

            Informujemy, iż w dniach 9 i 23 sierpnia 2018 r. o godz. 10:00, w sali 324B (III piętro) w Ministerstwie Środowiska, odbędą się spotkania konsultacyjne w sprawie zmian w przepisach krajowych w związku z wejściem w życie nowych przepisów UE. Tematem pierwszego spotkania będzie „Rozszerzona odpowiedzialność producenta i gospodarka odpadami poużytkowymi”. Kolejne konsultacje dotyczyć będą gospodarki odpadami komunalnymi i opakowaniowymi. 

            Firmy zainteresowane udziałem w spotkaniach proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. odpowiednio do dnia 7 sierpnia br. oraz do dnia 21 sierpnia br. Z przyczyn logistycznych można zgłosić maksymalnie udział 1 osoby. O udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

           Więcej informacji na stronie:

https://www.mos.gov.pl/komunikaty/szczegoly/news/zaproszenie-na-spotkania-konsultacyjne-w-sprawie-wdrozenia-do-prawa-polskiego-nowych-dyrektyw-ue-do/

Szanowni Państwo.

            W dniu 18 lipca sejmowa komisja środowiska przyjęła poprawki, jakie Senat zaproponował do nowelizacje ustawy o odpadach oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Najważniejsze poprawki zostały zgłoszone do noweli ustawy o odpadach. Jedna z nic, daje możliwość magazynowania do 3 lat (pierwotnie był to rok) niezanieczyszczonej ziemi, która wydobywana jest w trakcie robót budowlanych i potem wykorzystywana do budowy tzw. obiektów liniowych, np. dróg. Druga zmiana pozwoli na prowadzenie działalności związanej ze zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów również w przypadku uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o ile uzyskanie takiej decyzji jest wymagane, co do procesów zbierania lub przetwarzania odpadów na danej nieruchomości. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest wymagana w przypadku budowy, robót budowlanych lub zmiany sposobu użytkowania terenu, jeżeli nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

            Zgodnie z harmonogramem pracy Sejmu, projekty obu ustaw znalazły się w porządku obrad 67 posiedzenia Sejmu w dniu 20 lipca, godz. 9:00-13:00 (http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agenda.xsp). Poniżej przebieg procesu legislacyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2661

Szanowni Państwo.

Przypominamy, iż w dniach 4-6 września 2018 r. w Krakowie odbędzie się już po raz 22. Międzynarodowa Konferencja Kompleksowa Gospodarka Odpadami, którą nasz Związek objął  patronatem merytorycznym.

W trakcie tegorocznej konferencji poruszone zostaną m. in. temat patologii na polskim rynku odpadowym – pożarów w magazynach odpadów. Głos w panelu dyskusyjnym na ten temat, zabierze Przewodniczący Rady Programowej ZPGO. Ponadto przedstawione zostaną aspekty prawne oraz rynkowe gospodarowania odpadami komunalnymi oraz pierwsze doświadczenia z selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów biodegradowalnych. W trzecim dniu konferencji zwiedzimy zmodernizowane Centrum Ekologiczne Barycz należące do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie, a także Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie.

            Dla Członków ZPGO specjalna cena. Szczegóły uzyskają Państwo w biurze ZPGO pod nr tel: 797 576 690.

            Link do rejestracji online: https://kompleksowa-gospodarka-odpadami2018.konfeo.com Więcej informacji na temat wydarzenia udzieli koordynator konferencji Pani Joanna Jarosz +48 784 036 988, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Informacje dostępne są również na stronie internetowej www.abrys.pl/szkolenia-i-konferencje/szkolenia-i-konferencje/

Program_Kompleksowa 2018

 Szanowni Państwo.

            W dniu 13 lipca 2018 r. Senat RP rozpatrzył dwie nowele - o odpadach oraz o Inspekcji Ochrony Środowiska i uchwalił do nich kilkanaście poprawek, głównie porządkujących i doprecyzowujących.  Dwie najważniejsze, merytoryczne poprawki zgłoszono do nowelizacji ustawy o odpadach. Pierwsza z nich pozwala na prowadzenie działalności związanej z gospodarką odpadową również na terenie, gdzie decyzja o warunkach zabudowy - tzw. WZ-tka - nie jest wymagana. Druga poprawka do noweli ustawy o odpadach pozwali na magazynowanie do 3 lat (pierwotnie był to rok) niezanieczyszczonej ziemi, która wydobywana jest w trakcie robót budowlanych i potem wykorzystywana do budowy tzw. obiektów liniowych, np. dróg.

            W dniu 18 lipca br. sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zdecyduje, czy przyjąć poprawki Senatu do obu ustaw. Poniżej Uchwały Senatu z 13 lipca br. wraz  z uzasadnieniem przyjętych przez Senat poprawek, druki nr 2737 i 2738. Jednocześnie informujemy, iż w posiedzeniu komisji wezmą udział przedstawiciele ZPGO.

2737-uchwała w spr. ustawy o odpadach

2738-uchwała w spr. IOŚ

Druk nr2737

Druk nr 2738

 

Szanowni Państwo.

                Zachęcamy do obejrzenia reportażu interwencyjnego TV Trwam, pt. „Po stronie prawdy”, poświęconego obecnej sytuacji w branży gospodarki odpadami. O zagrożeniach wynikających z nowelizacji ustawy o odpadach oraz o konsekwencjach stosowania przez gminy zamówień in-house, rozmawiali przedstawiciele władz ZPGO: p. Sławomir Rudowicz, p. Karol Wójcik oraz przedstawiciele zrzeszonych w Związku firm.

http://tv-trwam.pl/film/po-stronie-prawdy-04072018

Szanowni Państwo.

     W trakcie debaty w Sejmie w dniu 3 lipca odbyło się drugie czytanie tzw. pakietu odpadowego, na który składają się projekty nowel o odpadach i o Inspekcji Ochrony Środowiska. Posłowie PiS, PO i Kukiz’15 złożyli poprawki do obu projektów. Zgłoszona przez PiS poprawka do projektu noweli o odpadach daje firmom odpadowym możliwość prowadzenia działalności na gruntach dzierżawionych. W obecnej wersji projektu do takiej działalności można wykorzystywać grunty, do których ma się prawo własności lub użytkowania wieczystego.

    Poniżej przekazujemy poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania w dniu 3 lipca 2018 r. do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2662 i 2677), które będą rozpatrywane jutro o godz. 08.15 na posiedzeniu sejmowej Komisji ochrony środowiska, z udziałem przedstawicieli ZPGO. Zachęcamy Państwa do śledzenia transmisji on-line na stronie:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PlanPosKom.xsp?view=2&komisja=OSZ

pop druk nr 2676

poprawki druk nr 2677

Publikacje

Reformę odpadową czas zacząć

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Proste założenia zawiłego systemu ROP

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

"Covidowych" rozwiązań nadal b…

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Odpady typu "C", czyli korekta…

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Partnerzy

zpp

Jesteśmy członkiem
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Wszelkie prawa zastrzeżone © ZPGO  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia Polityka plików cookies.