Szanowni Państwo.

     W trakcie debaty w Sejmie w dniu 3 lipca odbyło się drugie czytanie tzw. pakietu odpadowego, na który składają się projekty nowel o odpadach i o Inspekcji Ochrony Środowiska. Posłowie PiS, PO i Kukiz’15 złożyli poprawki do obu projektów. Zgłoszona przez PiS poprawka do projektu noweli o odpadach daje firmom odpadowym możliwość prowadzenia działalności na gruntach dzierżawionych. W obecnej wersji projektu do takiej działalności można wykorzystywać grunty, do których ma się prawo własności lub użytkowania wieczystego.

    Poniżej przekazujemy poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania w dniu 3 lipca 2018 r. do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2662 i 2677), które będą rozpatrywane jutro o godz. 08.15 na posiedzeniu sejmowej Komisji ochrony środowiska, z udziałem przedstawicieli ZPGO. Zachęcamy Państwa do śledzenia transmisji on-line na stronie:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PlanPosKom.xsp?view=2&komisja=OSZ

pop druk nr 2676

poprawki druk nr 2677

Szanowni Państwo.

            Już po raz 22. odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Kompleksowa Gospodarka Odpadami. W stolicy małopolski spotkamy się w dniach 4-6 września 2018 r. W trakcie tegorocznej konferencji poruszymy m. in. temat patologii na polskim rynku odpadowym – pożarów w magazynach odpadów. Przedstawimy aspekty prawne oraz rynkowe gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto omówimy pierwsze doświadczenia z selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów biodegradowalnych. W trzecim dniu konferencji zwiedzimy zmodernizowane Centrum Ekologiczne Barycz należące do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie, a także Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie.

            Dla Członków ZPGO specjalna cena. Szczegóły uzyskają Państwo w biurze ZPGO pod nr tel: 797 576 690.

            Link do rejestracji online: https://kompleksowa-gospodarka-odpadami2018.konfeo.com Więcej informacji na temat wydarzenia udzieli koordynator konferencji Pani Joanna Jarosz +48 784 036 988, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Informacje dostępne są również na stronie internetowej www.abrys.pl/szkolenia-i-konferencje/szkolenia-i-konferencje/

Program konferencji

                                                                                      Serdecznie zapraszamy !!!

kompleksowa 750x300 min

Szanowni Państwo.

W dniu 27 czerwca 2018r. Sejm skierował projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w celu rozpatrzenia. Sejmowa komisja środowiska przyjęła 2 lipca sprawozdanie o projekcie noweli ustawy o odpadach, wprowadzając do niej kilkadziesiąt poprawek, które doprecyzowały projekt lub usuwały z niego błędy. Projekt ma być jednak jeszcze lekko modyfikowany i odpowiadać na część postulatów branży.

W związku z powyższym prosimy Państwa o zapoznanie się z dokumentem i zgłaszanie uwag do dnia 4 lipca br.

Sprawozdanie komisji-druk 2676

Projekt ustawy

Szanowni Państwo.

W dniu 2 lipca br. odbędzie się kolejne posiedzenie sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, podczas którego rozpatrywany będzie projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Nasz Związek będzie reprezentować: p. Monika Byśkiniewicz, p. Edyta Apelska i p. Karol Wójcik.

Poniżej Uwagi ZPGO do ww. projektu ustawy:

Pobierz

 Szanowni Państwo.

Informujemy, iż w dn. 26 czerwca br., Związek przekazał uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw: Markowi Kuchcińskiemu-Marszałkowi Sejmu, Annie Paluch- Wiceprzewodniczącej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Dariuszowi Piontkowskiemu- Przewodniczącemu Podkomisji Stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami.

Marek Kuchciński

Anna Paluch

Dariusz Piontkowski

 

Szanowni Państwo.

 W dniu 13 czerwca br. Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami w ramach konsultacji publicznych, przekazał Ministrowi Środowiska Stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.   Serdecznie dziękujemy firmom, które włączyły się w opiniowanie tego aktu prawnego.

Stanowisko ZPGO

Projekt ustawy o odpadach z dn. 07.06.2018

Uzasadnienie

Szanowni Państwo.

            Na dzień 27 czerwca br.  planowane jest dodatkowe posiedzenie Sejmu, na którym omawiane mają być zmiany w ustawie o odpadach i o inspekcji ochrony środowiska. Projekt nowelizacji ustawy o odpadach, uwzględnia tylko część zgłaszanych przez nas poprawek i zapewne wymaga jeszcze wielu zmian. W związku z tym, że prace nad tym projektem prowadzone będą w Parlamencie w trybie pilnym, prosimy o przesłanie uwag do załączonych projektów ustaw do jutra do godz. 12.00 . Następnie przygotowane zostanie stanowisko ZPGO.

ustawa o odpadach

Uzas. do ustawy o odpadach

ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska

Uzas.do ustawy o IOŚ

Szanowni Państwo.

            W dniu 6 czerwca 2018r. na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, został opublikowany dokument „Koncepcja nowego Prawa Zamówień Publicznych”: https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/ruszaja-konsultacje-koncepcji-nowego-prawa-zamowien-publicznych Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa, konsultacje dotyczące tego dokumentu potrwają 30 dni. Na temat in-house jest w nim jedno zdanie – przesłanki udzielania zamówień in-house zostaną doprecyzowane.

            Prosimy o zgłaszanie uwag do dokumentu do dnia 29 czerwca 2018.

Koncepcja nowego Pzp

Prezentacja_nowe Pzp

Streszczenie koncepcji Pzp

Streszczenie polityki zakupowej Państwa

Szanowni Państwo.

            W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane cztery dyrektywy zmieniające dotychczasowe przepisy regulujące gospodarkę odpadami w Unii. Dyrektywy wejdą w życie 4 lipca br., następnie państwa członkowskie rozpoczną ich wdrażanie do przepisów krajowych. Zachęcamy do zapoznania się z treścią dyrektyw i zgłaszania uwag.

  1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/849 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów i 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Pobierz
  2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów; Pobierz
  3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/850 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów;Pobierz
  4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/852 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych;Pobierz

 

Szanowni Państwo.

            W dniu 7 czerwca 2018r. w Kazimierzu Dolnym odbyło się XXIII Zgromadzenie Ogólne Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami. Podczas Zgromadzenia przegłosowano absolutoria dla wszystkich członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za rok ubiegły oraz przyjęto sprawozdania z działalności organów ZPGO za 2017 rok. Zgromadzenie Ogólne Związku przyjęło także jednogłośnie zmiany w Statucie i jednolity tekst Statutu ZPGO oraz przyznało tytuł Honorowego Członka Panu Stanisławowi Badowskiemu oraz Witoldowi Zińczukowi za wybitne zasługi w długoletniej pracy na rzecz Związku, a w szczególności za udział w tworzeniu struktur organizacyjnych Związku oraz za udzielenie znaczącego wsparcia wszelkim inicjatywom i działaniom Związku.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego odbyły się wybory uzupełniające na członka Zarządu oraz na Przewodniczącego Związku, które były wynikiem złożonych rezygnacji z członkostwa w ZPGO i z piastowanych stanowisk, przez trzech Członków Zarządu: p. Leszka Zagórskiego, p. Andrzeja Bakuna oraz p. Piotra Maciejewskiego. Na ostatni rok kadencji na Przewodniczącego Związku wybrany został p.Sławomir Rudowicz, zaś Wiceprzewodniczącą Związku została p. Monika Byśkiniewicz. Do Zarządu ZPGO weszli również: p. Edyta Apelska, p. Arkadiusz Fiuk oraz p. Sławomir Szumski, zaś nowym Członkiem Rady Programowej została p. Agnieszka Fiuk.

          Członkom Związku serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie i aktywny udział w dyskusji !!!

 

Szanowni Państwo.

                   W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rządowego Centrum Legislacji, zamieszczony został projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego. 

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag do ww. projektu do dnia 27 kwietnia 2018r.

Projekt rozporządzenia

Szanowni Państwo.

W dniu 18 kwietnia br. Parlament Europejski przyjął na posiedzeniu plenarnym tzw. Pakiet Odpadowy 4 sprawozdań i 6 dyrektyw, który ustanawia nowe prawnie wiążące cele dotyczące recyklingu odpadów i ograniczenia ich składowania. Regulacje te będą podstawą wdrożenia Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Nowe cele dla recyklingu odpadów komunalnych wynoszą: 44% dziś, 55% do 2025, 65% do 2035. Składowanie odpadów komunalnych ma ulec radykalnemu zmniejszeniu, do 10%, do 2035 roku. Do 2025 roku, co najmniej 55 % odpadów komunalnych (pochodzących z gospodarstw domowych i przedsiębiorstw) powinno zostać poddanych recyklingowi. Do 2030 roku cel ten wzrośnie do 60 %, a do 2035 roku do 65 %. Do 2025 roku, 65 % odpadów opakowaniowych będzie musiało zostać poddanych recyklingowi, a do 2030 roku 70 %. Odrębne cele wyznaczone zostały dla konkretnych materiałów opakowaniowych, takich jak papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal i drewno.

Składowanie odpadów.

Nowe regulacje ustanawiają także ograniczenia składowania odpadów komunalnych do maksymalnie 10%, do 2035 roku. Do 2025 roku kraje UE wprowadzą selektywne zbieranie tekstyliów oraz odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych. Natomiast do 2024 selektywnie zbierane lub kompostowane  będą odpady ulegające biodegradacji.

Zmniejszenie marnotrawienia żywności.

Państwa członkowskie powinny także dążyć do ograniczenia marnotrawienia żywności o 30% do 2025 r. i 50% do 2030 r. Aby osiągnąć te cele , państwa członkowskie powinny wprowadzić zachęty do wykorzystania niesprzedanych produktów żywnościowych i ich bezpiecznej redystrybucji. Przyjęte przez Parlament przepisy muszą zostać formalnie przyjęte przez Rade, przed ich publikacją w Dzienniku Urzędowym UE.

Poniżej link do wideorelacji w języku polskim z debaty plenarnej poświęconej GOZ, w której głos zabierali także polscy parlamentarzyści: Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Zdrojewski i Andrzej Grzyb: http://www.europarl.europa.eu/plenary/PL/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=PL&startTime=20180416-18:56:01-199#

 

Źródło: http://odpady.net.pl/2018/04/18/pakiet-odpadowy-goz-przyjety-przez-parlament-europejski/

Publikacje

Reformę odpadową czas zacząć

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Proste założenia zawiłego systemu ROP

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

"Covidowych" rozwiązań nadal b…

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Odpady typu "C", czyli korekta…

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Partnerzy

zpp

Jesteśmy członkiem
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Wszelkie prawa zastrzeżone © ZPGO  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia Polityka plików cookies.