Podczas posiedzenia połączonych komisji senackich (Ustawodawczej, Środowiska oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej) rozpatrzony został projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 615). Senatorowie rozpatrzyli zgłoszone do projektu poprawki i przyjęli projekt, który trafi teraz do rozpatrzenia na plenarnym posiedzeniu Senatu i następnie do komisji sejmowych.

Podczas posiedzenia połączonych sejmowych komisji Ochrony Środowiska oraz Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Regionalnego odbyło się I czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zmiany ustawy o własności lokali

W dniu 21.05.br. Minister Środowiska wraz z Przewodniczącym Zespołu ds. prac nad nowelizacją ustawy tzw. „śmieciowej” prof. Andrzejem Kraszewskim ogłosił zakończenie prac Zespołu i listę rekomendowanych zmian w ustawie. "Muszę dokładnie zapoznać się z propozycjami, zanim zdecyduję o kształcie ministerialnej nowelizacji.

Senatorowie z Komisji Środowiska podjęli inicjatywę ustawodawczą dotyczącą ustawy o odpadach zawierającą istotne zmiany w przepisach. Projekt ustawy przewiduje obowiązek sporządzania przez zarządy województw planów inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, jako uzupełnienie WPGO w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi na terenie województwa.

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami zgłosił uwagi do następujących projektów rozporządzeń:

Na niejawnym posiedzeniu w dn. 26.02.br. Trybunał Konstytucyjny umorzył wniosek Inowrocławia w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy śmieciowej. TK podzielił argumenty Sejmu, iż wbrew twierdzeniom wnioskodawcy obowiązek wyłączenia stosowania procedur przetargowych w sytuacji, gdy zlecającym jest jednostka samorządu terytorialnego, a wykonawcą spółka komunalna, nie znajduje podstaw w prawie unijnym (dyrektywa 2004/18/WE).

W ramach prac krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” Dyrektor Generalny Ochrony Środowiska przy współpracy z Ministrem Środowiska zlecił przeprowadzenie II etapu ekspertyzy, w ramach którego dokonano przeglądu istniejących instalacji MBP w kraju.

W dniu 12 lutego w siedzibie Ministerstwa Środowiska odbyło się spotkanie reprezentacji Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami z Wiceministrem Środowiska Januszem Ostapiukiem. Z ramienia resortu była obecna na spotkaniu również pani Małgorzata Szymborska, z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami.

6 lutego odbyło się w Sejmie posiedzenie  Podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami podczas której omawiano plany nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podkomisji przewodniczył poseł Tadeusz Arkit, przy udziale wiceministra środowiska Janusza Ostapiuk oraz byłego ministra środowiska Andrzeja Kraszewskiego.

Do Sejmu wpłynął w dn.10.01.2014r. projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach. Nowelizacja ta przewiduje zmiany doprecyzowujące, dotyczące procedur zamykania i rekultywowania składowisk, w szczególności tych, które były zamykane na podstawie ustawy z 2001 r.

 

Nasz Związek zwrócił się do Ministerstwa Środowiska z zapytaniem, czy organ stanowiący województwa może nie ująć w WPGO instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), jeżeli wnioskodawca uzyskał prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację takiej inwestycji przed 31.12.2012?

Publikacje

Gospodarka odpadami. Problemy, przyszłoś…

Gospodarka odpadami. Problemy, przyszłość i rozw...

03
Wrz 2020

Bezpieczni w pracy, czyli pierwszy rok K…

Magdalena Sułek-Domańska, Monika Kita- Koalicja ...

08
Kwi 2020

Nadchodzi wiosenny klimat

Karol Wójcik- przewodniczący Rady Programowej ZP...

08
Kwi 2020

Partnerzy

zpp

Jesteśmy członkiem
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Wszelkie prawa zastrzeżone © ZPGO  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia Polityka plików cookies.