Szanowni Państwo.

 W dniu 13 czerwca br. Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami w ramach konsultacji publicznych, przekazał Ministrowi Środowiska Stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.   Serdecznie dziękujemy firmom, które włączyły się w opiniowanie tego aktu prawnego.

Stanowisko ZPGO

Projekt ustawy o odpadach z dn. 07.06.2018

Uzasadnienie

Szanowni Państwo.

            Na dzień 27 czerwca br.  planowane jest dodatkowe posiedzenie Sejmu, na którym omawiane mają być zmiany w ustawie o odpadach i o inspekcji ochrony środowiska. Projekt nowelizacji ustawy o odpadach, uwzględnia tylko część zgłaszanych przez nas poprawek i zapewne wymaga jeszcze wielu zmian. W związku z tym, że prace nad tym projektem prowadzone będą w Parlamencie w trybie pilnym, prosimy o przesłanie uwag do załączonych projektów ustaw do jutra do godz. 12.00 . Następnie przygotowane zostanie stanowisko ZPGO.

ustawa o odpadach

Uzas. do ustawy o odpadach

ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska

Uzas.do ustawy o IOŚ

Szanowni Państwo.

            W dniu 6 czerwca 2018r. na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, został opublikowany dokument „Koncepcja nowego Prawa Zamówień Publicznych”: https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/ruszaja-konsultacje-koncepcji-nowego-prawa-zamowien-publicznych Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa, konsultacje dotyczące tego dokumentu potrwają 30 dni. Na temat in-house jest w nim jedno zdanie – przesłanki udzielania zamówień in-house zostaną doprecyzowane.

            Prosimy o zgłaszanie uwag do dokumentu do dnia 29 czerwca 2018.

Koncepcja nowego Pzp

Prezentacja_nowe Pzp

Streszczenie koncepcji Pzp

Streszczenie polityki zakupowej Państwa

Szanowni Państwo.

            W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane cztery dyrektywy zmieniające dotychczasowe przepisy regulujące gospodarkę odpadami w Unii. Dyrektywy wejdą w życie 4 lipca br., następnie państwa członkowskie rozpoczną ich wdrażanie do przepisów krajowych. Zachęcamy do zapoznania się z treścią dyrektyw i zgłaszania uwag.

  1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/849 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów i 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Pobierz
  2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów; Pobierz
  3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/850 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów;Pobierz
  4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/852 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych;Pobierz

 

Szanowni Państwo.

            W dniu 7 czerwca 2018r. w Kazimierzu Dolnym odbyło się XXIII Zgromadzenie Ogólne Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami. Podczas Zgromadzenia przegłosowano absolutoria dla wszystkich członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za rok ubiegły oraz przyjęto sprawozdania z działalności organów ZPGO za 2017 rok. Zgromadzenie Ogólne Związku przyjęło także jednogłośnie zmiany w Statucie i jednolity tekst Statutu ZPGO oraz przyznało tytuł Honorowego Członka Panu Stanisławowi Badowskiemu oraz Witoldowi Zińczukowi za wybitne zasługi w długoletniej pracy na rzecz Związku, a w szczególności za udział w tworzeniu struktur organizacyjnych Związku oraz za udzielenie znaczącego wsparcia wszelkim inicjatywom i działaniom Związku.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego odbyły się wybory uzupełniające na członka Zarządu oraz na Przewodniczącego Związku, które były wynikiem złożonych rezygnacji z członkostwa w ZPGO i z piastowanych stanowisk, przez trzech Członków Zarządu: p. Leszka Zagórskiego, p. Andrzeja Bakuna oraz p. Piotra Maciejewskiego. Na ostatni rok kadencji na Przewodniczącego Związku wybrany został p.Sławomir Rudowicz, zaś Wiceprzewodniczącą Związku została p. Monika Byśkiniewicz. Do Zarządu ZPGO weszli również: p. Edyta Apelska, p. Arkadiusz Fiuk oraz p. Sławomir Szumski, zaś nowym Członkiem Rady Programowej została p. Agnieszka Fiuk.

          Członkom Związku serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie i aktywny udział w dyskusji !!!

 

Szanowni Państwo.

                   W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rządowego Centrum Legislacji, zamieszczony został projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego. 

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag do ww. projektu do dnia 27 kwietnia 2018r.

Projekt rozporządzenia

Szanowni Państwo.

W dniu 18 kwietnia br. Parlament Europejski przyjął na posiedzeniu plenarnym tzw. Pakiet Odpadowy 4 sprawozdań i 6 dyrektyw, który ustanawia nowe prawnie wiążące cele dotyczące recyklingu odpadów i ograniczenia ich składowania. Regulacje te będą podstawą wdrożenia Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Nowe cele dla recyklingu odpadów komunalnych wynoszą: 44% dziś, 55% do 2025, 65% do 2035. Składowanie odpadów komunalnych ma ulec radykalnemu zmniejszeniu, do 10%, do 2035 roku. Do 2025 roku, co najmniej 55 % odpadów komunalnych (pochodzących z gospodarstw domowych i przedsiębiorstw) powinno zostać poddanych recyklingowi. Do 2030 roku cel ten wzrośnie do 60 %, a do 2035 roku do 65 %. Do 2025 roku, 65 % odpadów opakowaniowych będzie musiało zostać poddanych recyklingowi, a do 2030 roku 70 %. Odrębne cele wyznaczone zostały dla konkretnych materiałów opakowaniowych, takich jak papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal i drewno.

Składowanie odpadów.

Nowe regulacje ustanawiają także ograniczenia składowania odpadów komunalnych do maksymalnie 10%, do 2035 roku. Do 2025 roku kraje UE wprowadzą selektywne zbieranie tekstyliów oraz odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych. Natomiast do 2024 selektywnie zbierane lub kompostowane  będą odpady ulegające biodegradacji.

Zmniejszenie marnotrawienia żywności.

Państwa członkowskie powinny także dążyć do ograniczenia marnotrawienia żywności o 30% do 2025 r. i 50% do 2030 r. Aby osiągnąć te cele , państwa członkowskie powinny wprowadzić zachęty do wykorzystania niesprzedanych produktów żywnościowych i ich bezpiecznej redystrybucji. Przyjęte przez Parlament przepisy muszą zostać formalnie przyjęte przez Rade, przed ich publikacją w Dzienniku Urzędowym UE.

Poniżej link do wideorelacji w języku polskim z debaty plenarnej poświęconej GOZ, w której głos zabierali także polscy parlamentarzyści: Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Zdrojewski i Andrzej Grzyb: http://www.europarl.europa.eu/plenary/PL/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=PL&startTime=20180416-18:56:01-199#

 

Źródło: http://odpady.net.pl/2018/04/18/pakiet-odpadowy-goz-przyjety-przez-parlament-europejski/

Szanowni Państwo.

             W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rządowego Centrum Legislacji, zamieszczony został projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12310506/katalog/12502167#12502167.

            Uprzejmie proszę o zgłaszanie ewentualnych uwag do ww. projektu w formie tabeli wg. załączonego wzoru do dnia 26 kwietnia 2018.

Projekt rozporządzenia

Wzór tabeli

 

Szanowni Państwo.

Z przyjemnością zapraszamy do udziału w 11. Międzynarodowej Konferencji Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów, którą Związek objął Patronatem merytorycznym. Kolejna edycja konferencji odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia 2018 r. w Libercu w Czechach, a jej celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy ekspertami z Polski, Czech, Niemiec i Austrii w kwestii roli instalacji MBP w systemie gospodarki odpadami.

Konferencja Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów jest od lat największym i najbardziej opiniotwórczym spotkaniem dla branży MBP w naszym kraju. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń oraz wypracowanie najlepszych rozwiązań dla funkcjonowania instalacji MBP. Uczestnikom bardzo zależy na możliwości kontaktu z przedstawicielami administracji publicznej oraz władzy ustawodawczej, w celu zaprezentowania aktualnych problemów tej branży oraz wypracowania optymalnych rozwiązań. Podczas pierwszej sesji poruszane będą tematy dotyczące międzynarodowego rynku surowców, rozwoju instalacji MBP, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przekształceniu instalacji MBP w Centra Recyklingu. Zostanie zakończona panelem dyskusyjnym, gdzie omówiona zostanie kwestia zmian na globalnym rynku surowców wtórnych. W trakcie drugiej sesji skupimy się na kluczowej roli MBP w zagospodarowaniu strumienia odpadów BIO. Eksperci podzielą się doświadczeniem ze zbiórki oraz przetwarzania tej frakcji. Podczas panelu dyskusyjnego porozmawiamy m.in. o segregacji frakcji BIO i o perspektywach modernizacji instalacji MBP w kierunku fermentacji i kompostowania. Trzecia sesji będzie dotyczyć nowego wymiaru instalacji MBP. Problemy oraz ich rozwiązania przedstawią osoby na co dzień zarządzające takimi zakładami. Będzie można wysłuchać referatów prezentujących stan i problemy gospodarki odpadami komunalnymi u naszych sąsiadów z Austrii i Niemiec. Poruszone zostaną również tematy dotyczące jakości surowca wytwarzanego w instalacjach MBP, co jest niezmiernie ważne dla zwiększenia efektywności ekonomicznej przetwarzania odpadów. Na koniec paneliści zmierzą się z pytaniem, 'Czy w Polsce w 2027 roku nie będzie instalacji MBP?'

Dla członków Związku promocyjna cena.  W celu uzyskania kodu rabatowego prosimy o kontakt z biurem ZPGOLink do rejestracji: https://mbp2018.konfeo.com/pl/groups

W przypadku pytań do Państwa dyspozycji pozostaje koordynator konferencji- Pani Natalia Wierzbicka (61) 655 81 24, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Program

                                Serdecznie zapraszamy!

 

ZAREJESTRUJ SIĘ

Szanowni Państwo.

Z upoważnienia Przewodniczacego ZPGO-Pana Leszka Zagórskiego serdecznie zapraszam do udziału w XXIII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami zwołanym na dzień 7 czerwca br. na godzinę 10.30. W przypadku braku kworum ustalony został II termin Zgromadzenia Ogólnego na dzień 7 czerwca 2018 r. na godzinę 10.45. Tym razem proponujemy wyjazdowe Walne Zgromadzenie w Kazimierzu Dolnym, które połączymy z integracją i uroczystą kolacją.

Miejsce:

Willa Agnieszka, Kazimierz Dolny, ul. Krakowska 41. 

Czas:

7-8 czerwca 2018 r.

Rejestracja:

Do 24.05.2018 r. na załączonym formularzu zgłoszeniowym, który prosimy wysłać faxem na nr. 22 830 07 76 lub emailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Program:

Zgromadzenie Ogólne rozpoczniemy się o godzinie 10.30. Po zakończeniu obrad o godzinie 14.30 zapraszamy Państwa na obiad. O godzinie 16.00 zaplanowany został rejs statkiem po Wiśle. Zwieńczeniem spotkania będzie uroczysta kolacja w jednej z restauracji w okolicach Rynku. 

Mamy nadzieję, że jak co roku wydarzenie to stanie się okazją do zgromadzenia przedstawicieli polskiej branży gospodarki odpadami, higieny komunalnej, oraz przedsiębiorstw usługowych i stworzy możliwość nawiązania kontaktów między członkami Związku, a także będzie doskonałą okazją do rozmów w nieformalnej atmosferze na temat wyzwań i szans ich wykorzystania, jakie stoją przed polską branżą gospodarki odpadami.  Podobnie jak w latach ubiegłych na Zgromadzeniu Ogólnym mile widziana jest również obecność osób towarzyszących.

Z uwagi na obowiązek odbycia Zgromadzenia i podjęcia Uchwał postawionych na Porządku Obrad oraz biorąc pod uwagę obecną sytuację branży i omówienie problematyki, prosimy Państwa o niezawodne przybycie. W sytuacji niemożności udziału w Zgromadzeniu prosimy o udzielenie pełnomocnictwa do głosowania członkowi obecnemu na Zgromadzeniu lub o oddelegowanie w zastępstwie osoby z pisemnym pełnomocnictwem.  

Program 

Pełnomocnictwo

Formularz zgłoszenia      

                                                                                                                                    Serdecznie zapraszamy do udziału !!!

2

 

Szanowni Państwo.

Już po raz 13. spotkamy się w Airport Hotel Okęcie**** na Konferencji Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  którą nasz Związek objął  patronatem merytorycznym. Tegoroczna edycja potrwa aż 2 dni! (12-13 kwietnia 2018 r.). W czasie pierwszego dnia poruszymy tematy związane z nowym prawem, m.in. bazą danych o odpadach, nowymi grupami produktów oraz audytami.  Zajmiemy się też wkładem ZSEE w gospodarkę o obiegu zamkniętym. Drugiego dnia udamy się do Nadarzyna na Międzynarodowe Targi Elektroniki Użytkowej – Electronics Show Warsaw Expo. Jest to największe w Polsce wydarzenie, które w tak kompleksowy i innowacyjny sposób prezentuje najnowocześniejsze technologie, rozwiązania czołowych światowych producentów elektroniki użytkowej oraz związane z nią usługi. 

 W przypadku pytań do Państwa dyspozycji pozostaje koordynator konferencji Pani Roksana Wołoszczuk (M. +48 784 036 990, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).  Link do rejestracji: http://zsee2018.konfeo.com. Poniżej Program konferencji:

Pobierz

                          zsee 1013x196   

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informuję, iż w dniu 14 marca br. skierowany został do I czytania na posiedzeniu Sejmu, projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr. 2333). W załączeniu przekazuję tekst projektu ustawy wraz z oceną skutków regulacji i raportem z konsultacji publicznych. Jednocześnie przypominam, iż postulaty Związku zostały uwzględnione i z projektu ustawy wykreślony zostanie przepis nowelizujący ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

           Prosimy Państwa o zapoznanie się z dokuentem i zgłaszanie ewentualnych uwag do biura ZPGO. Pobierz

Poniżej link do przebiegu prac przed skierowaniem projektu do Sejmu:

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12296204

Publikacje

Spadła liczba pożarów na wysypiskach. Mi…

Spadła liczba pożarów na wysypiskach. Ministerst...

10
Cze 2019

Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia [ROZMO…

Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia [ROZMOWA]...

10
Cze 2019

Cierpliwość jest bardzo wskazana

Agnieszka Fiuk – członek Rady Programowej Z...

10
Cze 2019

Jubileusz ZPGO

Sławomir Rudowicz- Przewodniczący ZPGO, Przegląd...

10
Maj 2019

Partnerzy

zpp

Jesteśmy członkiem
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Wszelkie prawa zastrzeżone © ZPGO  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia Polityka plików cookies.