Szanowni Państwo,

               przekazujemy  najnowszy projekt ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r, który jest obecnie procedowany w Komitecie do Spraw Europejskich:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320355/katalog/12565449#12565449

              Pobierz

rcl 2

Szanowni Państwo,

          w dniu 15 kwietnia w Rządowym Centrum Legislacji  zostały opublikowane projekty sześciu rozporządzeń dotyczących gospodarki odpadami. Dotyczą one m.in. recyklingu, opłaty depozytowej, a także organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Są to odpowiednio:

-  projekt MŚ ws. sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej,
- projekt rozporządzenia MŚ ws. wzoru zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach.

- projekt rozporządzenia MŚ ws. rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania,- projekt rozporządzenia MŚ ws. rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania,

- projekt MŚ ws. zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku,
- projekt rozporządzenia MŚ ws. wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej,
- projekt rozporządzenia MŚ ws. wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych.

Wszystkie rozporządzenia mają wejść w życie od 1 maja 2019 r.

      rcl 2

Szanowni Państwo.

Na podstawie § 15 ust. 3  Statutu Związku, Zarząd  Związku zaprasza do udziału w XXIV Ogólnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami, zwołanym na dzień 13 czerwca 2019 r. na godz. 11.00. W przypadku braku kworum ustalony został II termin Walnego Zgromadzenia na dzień 13 czerwca 2019 r. na godzinę 11.15, a uchwały będą ważne bez względu na liczbę Członków obecnych na Zgromadzeniu.

Również w tym roku proponujemy Państwu wyjazdowe Ogólne Zgromadzenie, które odbędzie się w urokliwej miejscowości Dadaj k. Ramsowa nad jeziorem Dadaj na Mazurach. Spotkanie będzie podzielone na trzy części – oficjalną, integracyjną i szkoleniową. W ramach pierwszej, odbędą się obrady Ogólnego Zgromadzenia, podczas których m.in. rozpatrzymy i poddamy pod głosowania sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, wybierzemy nowe władze Związku oraz podsumujemy 15-lecie istnienia naszej Organizacji. W ramach drugiej części spotkania, mającej na celu integrację środowiska, zapraszamy Państwa na biesiadną kolację do Chaty Warmińskiej. W ramach części trzeciej, drugiego dnia uznani w branży Rady Prawni przedstawią ostatnie zmiany prawa skutkujące nowymi wymogami wobec przedsiębiorców oraz odpowiedzą na nasze pytania w tym zakresie.

Mamy nadzieję, że jak co roku wydarzenie to stanie się okazją do zgromadzenia przedstawicieli polskiej branży gospodarki odpadami, higieny komunalnej, oraz przedsiębiorstw usługowych i stworzy możliwość nawiązania kontaktów między członkami Związku, a także będzie doskonałą okazją do rozmów w nieformalnej atmosferze na temat wyzwań, jakie stoją przed polską branżą gospodarki odpadami i szans ich wykorzystania.  Podobnie jak w latach ubiegłych na Walnym Zgromadzeniu mile widziana jest obecność osób towarzyszących.

Z uwagi na obowiązek odbycia Zgromadzenia i podjęcia Uchwał ujętych w Porządku Obrad oraz biorąc pod uwagę obecną sytuację branży, prosimy Państwa o niezawodne przybycie. W sytuacji niemożności udziału w Zgromadzeniu prosimy o udzielenie pełnomocnictwa do głosowania członkowi obecnemu na Zgromadzeniu lub o oddelegowanie w zastępstwie osoby z pisemnym pełnomocnictwem.

Porządek Obrad XXIV Ogólnego Zgromadzenia

Program XXIV Ogólnego Zgromadzenia

Karta zgłoszenia dla Członka ZPGO

Informacje organizacyjne

Wzór Pełnomocnictwa

Ze względów logistycznych, prosimy o przesłanie karty zgłoszenia do dnia 20 maja na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

baner hotel

 

Szanowni Państwo,

            w dniu 11 kwietnia odbyło się wspólne posiedzenie senackiej komisji Środowiska oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności nt. wpływu ustawy o odpadach na warunki funkcjonowania zakładów przemysłowych w Polsce. Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami reprezentował p. Sławomir Szumski, Członek Zarządu ZPGO. Najliczniej, zgromadzeni na tym posiedzeniu przedstawiciele organizacji  przemysłowych oraz dużych, państwowych spółek reprezentujących m.in. sektory energetyczny, chemiczny, wydobywczy itp. zaprezentowali skutki wprowadzania ubiegłorocznej nowelizacji przepisów ustawy o odpadach oraz rozporządzeń (tzw. pakiet pożarowy). W ich opinii restrykcyjne przepisy, które miały przede wszystkim przeciwdziałać kryminalnym procederom (porzucanie, pożary odpadów etc.) objęły również w sposób bezzasadny wytwarzających odpady i zakłady przetwórcze magazynujących albo składujących na swym terenie odpady niepalne. Stąd też w czasie posiedzenia senackich komisji przedstawione zostały wnioski o zmianę w stosunku do tych podmiotów przepisów dotyczących m.in. magazynowania odpadów (wydłużenie do 3 lat okresu składowania dla odpadów niepalnych), monitoringu wizyjnego oraz zabezpieczenia roszczeń. Senatorowie postanowili w najbliższym czasie odbyć specjalne posiedzenie komisji, na którym zostałyby rozpatrzone te wnioski. Natomiast Wiceminister Środowiska S. Mazurek zadeklarował rozważenie niektórych z tych postulatów przy okazji nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

             Zachęcamy do obejrzenia videorelacji: https://av8.senat.pl/9KS135KGNI1541

Szanowni Państwo,

           Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 3.04.2019 wraz z uzasadnieniem i oceną skutków realizacji.  W projekcie przewidziano objęcie większości instalacji do przetwarzania odpadów, a także miejsc zbierania i stacji przeładunkowych odpadów obowiązkiem przeprowadzenia procedury uzyskania środowiskowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

            Prosimy o przesyłanie uwag do dokumentu do dnia 18 kwietnia 2019 r

rcl 2

Szanowni Państwo,

            w dniu 11 kwietnia w Warszawie  odbyło się  pierwsze rocznicowe spotkanie Koalicji 5 frakcji, podczas którego nastąpiło oficjalne przyjęcie ZPGO do Koalicji. W ramach podsumowania roku działalności Koalicji, zostały przeanalizowane kampanie informacyjno-edukacyjne prowadzone w Polsce na temat odpadów. Mimo licznych narzędzi marketingowych (spoty, reklamy, plakaty, ulotki, pikniki) wciąż głównymi odbiorcami wydają się dzieci i młodzież. Brak jest wyraźnego przekazu skierowanego do dorosłych i seniorów, jak i szerokiej wiedzy na temat celowości segregowania odpadów i funkcjonowania całego systemu gospodarki odpadowej. Najważniejsze jednak, że brakuje narzędzi wspierających właściwe segregowanie konkretnych opakowań czy przedmiotów.

            Koalicja 5 frakcji została zainaugurowana oficjalnie 12 kwietnia 2018 roku jako pierwsza międzysektorowa inicjatywa wspierająca selektywną zbiórkę odpadów surowcowych do 5 pojemników. Celem inicjatorów Koalicji - CSR Consulting i ENERIS Ochrona Środowiska - jest wzrost praktycznej wiedzy na temat właściwego segregowania odpadów i wprowadzenie ułatwiających to pro-konsumenckich narzędzi. Cechą wyróżniającą Koalicję 5 frakcji jest jej eksperckość i wielobranżowość. Należą do niej firmy, samorządy czy organizacje pozarządowe, które chcą edukować swoich interesariuszy w zakresie właściwego segregowania odpadów i rozwijać system eko-oznakowań. Nie są to tylko producenci wprowadzający opakowania na rynek lub sprzedawcy produktów w opakowaniach, ale też firmy usługowe czy doradcze, które nie prowadzą działalności ściśle związanej z ochroną środowiska. Angażują jednak swoich pracowników, klientów i partnerów biznesowych w działania prośrodowiskowe, bo przecież wszyscy produkują odpady i tworzą powszechny system selektywnej ich zbiórki.

            W pierwszą rocznicę powstania Koalicji przedstawiciele siedmiu kolejnych firm i instytucji podpisali oficjalnie deklarację uczestnictwa w inicjatywie, potwierdzając jednocześnie wsparcie jednolitego systemu oznakowań opakowań oraz prowadzenie działań edukacyjnych wśród swoich pracowników i innych interesariuszy. Nowi członkowie Koalicji 5 Frakcji to (w kolejności alfabetycznej):

  • Carlsberg
  • CBRE Polska
  • Fundacja ProKarton
  • Grupa Żywiec
  • Wołomin (UM)
  • Zielona Góra (UM)
  • Związek Pracodawców Gospodarki odpadami (ZPGO)

            Więcej informacji o Koalicji na stronie: koalicja5frakcji.pl

logo ikony razem 1024x203

Szanowni Państwo,

            w dniu 3 kwietnia br. Podkomisja stała ds. monitorowania gospodarki odpadami rozpatrzyła informację Ministerstwa Środowiska na temat spalarni odpadów komunalnych i ich miejsca w systemie gospodarki odpadami. Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami reprezentował p. Karol Wójcik- Przewodniczący Rady Programowej ZPGO.

            Zachęcamy do zapoznania się z informacją Ministra Środowiska oraz do obejrzenia videorelacji z posiedzenia: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?page=2#FC7517FAE96122F2C12583BE0042F258

Szanowni Państwo,

           zachęcamy do zapoznania się z uwagami Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami, do przekazanego do konsultacji publicznych, projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.

Uwagi ZPGO

Projekt ustawy

 

Szanowni Państwo,

            Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów z dnia 19.02.2019, który został 6.03.2019 r. notyfikowany Komisji Europejskiej. Termin zgłaszania uwag do tego projektu przez KE i/lub poszczególne państwa członkowskie upływa 7 czerwca br.

          Pobierz projekt

rcl 2

      Szanowni Państwo,      

              w odpowiedzi na petycję z dnia 6 grudnia 2019 Ministerstwo Środowiska opublikowało w Biuletynie Informacji Publicznej wyjaśnienie przepisów ustawy z dnia 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach. Resort stoi na stanowisku, że podstawą do odmowy wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów jest fakt, że wspólnik, prokurent, członek rady nadzorczej lub członek zarządu przedsiębiorcy wnioskującego o wydanie zezwolenia jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano decyzję, o cofnięciu zezwolenia, a nie minęło 10 lat od dnia, gdy decyzja o cofnięciu zezwolenia stała się ostateczna. Biorąc jednak pod uwagę liczne wątpliwości dotyczące stosowania tych przepisów ministerstwo informuje, że rozważy zmianę tych przepisów.

         Pobierz:  Petycja    Odpowiedź MŚ

2 Biuletyn Informacji Publicznej 900x300

Szanowni Państwo.

            W ramach członkostwa w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców zachęcamy do korzystania z bezpłatnego serwisu internetowego Dobry.biz, który oferuje atrakcyjne rabaty skierowane do członków ZPP oraz członków organizacji lokalnych i branżowych. W serwisie poza oferowanymi rabatami można skorzystać z rozbudowanej bazy wzorów pism, prawnika online oraz przeczytać o zmieniających się przepisach w cotygodniowym Biuletynie Prawo i Legislacja. Nadrzędnym celem projektu jest wyrównanie szans firm z sektora MŚP, umożliwienie im przystąpienia do programu biznesowo-lojalnościowo-benefitowego. Dzięki programowi, firmy będą mogły udzielać rabatów na swoje usługi jak i korzystać z rabatów oferowanych przez innych członków. Pozwoli to na zwiększenie sprzedaży i jednocześnie budowanie lepszej reputacji biznesowej. Dodatkowo, firmy będą mogły skorzystać z pakietu korzyści wynikających z przynależności do programu pracowniczego dla sektora MŚP oraz rankingu Dobry.biz. Korzyści dla małych i średnich przedsiębiorców to: możliwość wyróżnienia się na rynku, zdobycie dobrej reputacji, rozwój, wzrost konkurencyjności. Wielkie firmy oceniane są przez najróżniejsze rankingi i nagrody. Mały biznes nie ma takiej możliwości. Dobry.biz pozwala dobrym i rzetelnym firmom wyróżnić się na rynku. Korzyści dla konsumentów: ułatwienie wyboru usługodawcy, eliminowanie nieuczciwych przedsiębiorców z rynku, wyższa jakość życia i usług.

          Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szczegółową: www.dobry.biz

2 dobrybiz

Szanowni Państwo,

            serdecznie zachęcamy do włączenia się w piątą edycję Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju (ESDW), który będzie trwał od 30 maja do 5 czerwca 2019 r. Inicjatywa skierowana jest do szerokiego grona podmiotów, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym m.in. agencji rządowych, samorządów, ośrodków badawczych, instytucji edukacyjnych, przedsiębiorstw, fundacji oraz organizacji pozarządowych, a także osób indywidualnych. Celem inicjatywy jest promowanie i wspieranie działań, projektów i wydarzeń, które wdrażają Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 oraz promują zrównoważony rozwój we wszystkich jego aspektach - gospodarczym, społecznym i środowiskowym. W związku powyższym przekazujemy Państwu list otwarty Pana Ministra Henryka Kowalczyka wraz z ulotką promującą ww. inicjatywę.

            W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Aleksandrą Mazur, telefon 22 369 26 52, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ESDW Logo Polish news image

Publikacje

Spadła liczba pożarów na wysypiskach. Mi…

Spadła liczba pożarów na wysypiskach. Ministerst...

10
Cze 2019

Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia [ROZMO…

Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia [ROZMOWA]...

10
Cze 2019

Cierpliwość jest bardzo wskazana

Agnieszka Fiuk – członek Rady Programowej Z...

10
Cze 2019

Jubileusz ZPGO

Sławomir Rudowicz- Przewodniczący ZPGO, Przegląd...

10
Maj 2019

Partnerzy

zpp

Jesteśmy członkiem
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Wszelkie prawa zastrzeżone © ZPGO  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia Polityka plików cookies.