Szanowni Państwo.

Serdecznie zapraszamy do udziału w 25. edycji Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON oraz uroczystej Gali Kongresu. Kongres odbywa się w dniach 12-13 października 2021 r. w Poznaniu w hotelu Novotel Poznań Centrum, natomiast Gala odbędzie się w dniu 12 października
w hotelu Andersia.

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON to z pewnością największe i najbardziej rozpoznawalne wydarzenie w tej dziedzinie w Polsce. Jego celem jest wypracowanie wspólnych strategii dla sektorów zajmujących się ochroną środowiska, które Polska i kraje europejskie będą realizować
w najbliższych latach. Jest to również wydarzenie, podczas którego przekazywane są kluczowe dla branży informacje i wskazówki związane z długofalowymi działaniami na rzecz ochrony środowiska i biznesu. Spotkanie podczas ENVICONU będzie również doskonałą okazją do omówienia naszych rozwiązań
i strategii z przedstawicielami innych krajów europejskich.


Kluczowe tematy, które będą poruszone podczas tegorocznej edycji Kongresu:

- Europejski Zielony Ład, Taksonomia i Krajowy Pan Odbudowy

- minimalizacja ilości odpadów i recykling

- poprawa jakości wody pitnej, retencja wód i zmiany klimatu

- odzysk energii

- przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przyszłości

- edukacja ekologiczna w procesie inwestycji

W czasie Kongresu ENVICON wypełnionego prezentacjami, ciekawymi dyskusjami oraz nowymi kontaktami, odbywa się uroczysta Gala, która jest zwieńczeniem najważniejszych konkursów branżowych. Podczas Gali przyznajemy nagrody zarówno instytucjom, przedsiębiorcom, samorządom, fundacjom, jak i osobom indywidualnym, mającym niebagatelny wpływ na gospodarkę odpadami, ochronę klimatu, poprawę jakości powietrza oraz popularyzację właściwych postaw prośrodowiskowych w naszym kraju.

Gwiazdą muzyczną tegorocznej Gali będzie Ray Wilson.


Więcej szczegółów oraz rejestracja i program Kongresu dostępny jest na stronie: https://envicon.abrys.pl/
Koszt udziału w Kongresie i Gali wynosi 1390 zł netto (1709,70 zł brutto)

Kontakt do sekretarza generalnego kongresu: Paulina Wolna, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., +48 881 932 976.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

ENVICON 729x308

 

Szanowni Państwo,

W dniu 30.09.2021 r. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, podczas którego Minister Jacek Ozdoba przedstawił główne założenia  nowelizacji rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk 1588). W wyniku krótkiej dyskusji Posłowie zdecydowali o skierowaniu projektu do dalszych prac Podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami. Pierwsze posiedzenie w tej sprawie zaplanowane zostało na 6 października 2021 r.

Relacja video z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, dostępna na stronie: https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=1797E77C6982F02AC125875F0040CFA2#

Szanowni Państwo.

Kancelaria Sejmu opublikowała projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (UC 43). Projekt był od października 2020 r procedowany w Rządowym Centrum Legislacyjnym, 31 sierpnia 2021 został przyjęty przez Radę Ministrów, a następnie  skierowany do Sejmu. Nowelizacja ustawy ma na celu dokonanie transpozycji przepisów dyrektyw pakietu odpadowego.

Uwagi do projektu Związek przekazał w listopadzie 2020 r. Wśród nich są dwa postulaty de lege ferenda: problem dotyczący zabezpieczenia roszczeń (art. 48a ustawy) oraz przenoszalności decyzji administracyjnych.

Stanowisko ZPGO z dn. 20.11.2021 -Pobierz

Projekt ustawy zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (UC 43)-Pobierz

Szanowni Państwo.

Informujemy, iż 8 września 2021 r. w Dzienniku Ustaw poz. 1648 została opublikowana ustawa z 11 sierpnia br. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. Ustawa wprowadzająca zmiany m. in. w opłacie za gospodarowanie odpadami wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Termin ten nie dotyczy przepisów wskazanych art. 10 pkt 2 ustawy, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

Dokument do pobrania tutaj

dziennikustaw

 

Szanowni Państwo.

Trwa nabór na bezpłatne szkolenia warsztatowe pod patronatem honorowym Ministerstwa Klimatu i Środowiska pt. „Selektywna zbiórka bioodpadów”. Organizatorem cyklu szkoleń będących częścią projektu realizowanego w ramach programu priorytetowego nr 5 „Międzydziedzinowe- Edukacja Ekologiczna”, w formie dotacji ze środków NFOŚiGW, jest Stowarzyszenie Biorecykling.

Szkolenia prowadzone są w formie warsztatów i zostaną zakończone uzyskaniem certyfikatu. Podczas wykładów poruszane zostaną następujące zagadnienia:
- aktualny stan prawny dotyczący selektywnej zbiórki bioodpadów, projektowane zmiany,
- obowiązki uczestników systemu gospodarowania odpadami,
- modele zbiórki bioodpadów akceptowane przez mieszkańców,
- dobre praktyki zbiórki bioodpadów w Polsce oraz na świecie,
- istotne elementy specyfikacji przetargowej na odbiór i zagospodarowanie bioodpadów.

Najbliższe warsztaty online odbędą się w dniach: 14, 15 i 19 września 2021 r. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:file:///C:/Users/DELL/Desktop/Program_Selektywna_zbi_rka_bioodpad_w_2021.pdf

Prowadzący: Andrzej Sobolak, dr Tomasz Wojciechowski, Michał Hertmanowski, Marcin Zmórzyński, dr Emilia den Boer, dr Barbara Kozłowska, Wojciech Pawlikowski oraz zaproszeni goście.

Więcej o wydarzeniu na: https://www.youtube.com/watch?v=nXxnpDkCxqk

Rejestracja udziału na stronie: https://szkoleniabioodpady.abrys.pl/

Zapraszamy do udizału !!!

Szanowni Państwo.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało komunikat w sprawie wydłużenia terminu konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.

Jak czytamy na stronie resortu-W związku z licznymi prośbami kierowanymi do Ministerstwa Klimatu i Środowiska uprzejmie informujemy, że konsultacje publiczne i opiniowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (UC 81) zostają przedłużone do dnia 20 września 2021 r. 

Źródło:

https://www.gov.pl/web/klimat/komunikat-w-sprawie-wydluzenia-terminu-konsultacji-publicznych-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-gospodarce-opakowaniami-i-odpadami-opakowaniowymi-oraz-niektorych-innych-ustaw

Szanowni Państwo.

W dniu 31 sierpnia Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Zmiany mają na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów ogólnie i na mieszkańca, zapewnienie wysokiej jakości recyklingu oraz wykorzystanie poddanych recyklingowi odpadów jako ważnego źródła surowców. Zaproponowane rozwiązania wpłyną na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko i zmniejszą zagrożenie dla zdrowia – czytamy w komunikacie CIR. Mowa o projekcie ustawy widniejącym w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem UC43.

Jakie zmiany przewiduje projekt?

 • Zmieniono definicje: bioodpadów, gospodarowania odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów, odpadów komunalnych.
 • Dodano definicje: odpadów innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów żywności, systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, odzysku materiałów i wypełniania wyrobisk.
 • Zaktualizowano definicje: odpadów opakowaniowych, opakowań wielokrotnego użytku i opakowań wielomateriałowych.
 • Wprowadzono wymagania dotyczące kosztów gospodarowania odpadami ponoszonych przez wprowadzającego produkty do obrotu.
 • Wyznaczono do 2030 r. nowe (wyższe) poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych – w odniesieniu do wprowadzonych do obrotu opakowań.
 • Doprecyzowano obowiązki gminy w zakresie gospodarowania odpadami oraz sprawozdawania informacji dot. odpadów komunalnych, budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z gospodarstw domowych.
 • Ustanowiono cele w zakresie zmniejszenia ilości składowanych odpadów komunalnych z określeniem daty ich osiągnięcia, a także kary za nieosiągnięcie tych celów.
 • Wprowadzono zakaz przekazywania do składowania odpadów selektywnie zebranych w celu przygotowania ich do ponownego użycia lub recyklingu– z wyjątkiem odpadów powstających w wyniku dalszego przetwarzania odpadów selektywnie zebranych, jeżeli składowanie daje w tym przypadku wynik najlepszy dla środowiska.
 • Poszerzono zakres Krajowego planu gospodarki odpadami (Kpgo), zawierający program zapobiegania powstawaniu odpadów. Kpgo oraz wojewódzkie plany gospodarki odpadami (wpgo) będą zawierały nowe elementy, takie jak informacje o:
  – rozwiązaniach dotyczących odpadów zawierających znaczne ilości surowców krytycznych;
  – środkach na rzecz przeciwdziałania zaśmiecaniu środowiska lądowego i morskiego oraz uprzątania wszystkich rodzajów odpadów.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach-wskazano w komunikacie.

Źródło: Centrum Informacyjne Rządu

https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-odpadach-oraz-niektorych-innych-ustaw2

Szanowni Państwo.

W dniu 20 sierpnia opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. Jak informuje resort rozporządzenie ma na celu m.in. wsparcie osiągania przez Polskę, co raz lepszych efektów w zakresie recyklingu. - Określa ponadto nowy sposób obliczania poziomu recyklingu w odniesieniu do wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych (dla roku 2020 po raz ostatni zostanie wykorzystany wzór odnoszący się do recyklingu tylko 4 frakcji odpadów). Rozporządzenie umożliwia też obliczanie poziomu dla odpadów faktycznie przekazanych do przygotowania do ponownego użycia i recyklingu. Pozwala także na zaliczenie do poziomu recyklingu, odpadów przetwarzanych w przydomowych kompostownikach.

Pobierz

Szanowni Państwo.

Opracowany przez rząd nowy program gospodarczy, tzw. Polski Ład, zakłada prawie 50% wzrost obciążeń dla osób rozliczających się podatkiem liniowym z 19% na 28%. Firm korzystających z tej formy opodatkowania jest około 700 tys., gdyż jest to rozwiązanie korzystne zarówno dla biznesu, jak i dla budżetu państwa (po wprowadzeniu podatku liniowego w 2004 r. dochody budżetu z PIT znacznie wzrosły). Wprowadzenie projektowanych przez rząd zmian spowodowałoby, że podatek liniowy praktycznie straciłby sens. Projekt ma być procedowany przez Sejm RP już we wrześniu br. 


Wobec szczególnie dużej wagi problemu dla polskich Przedsiębiorców zwracamy się do Państwa o poparcie elektronicznej petycji pozostawienia podatku liniowego w dotychczasowej formie. Apel Rzecznika MŚP oraz treść i formularz petycji dostępny jest pod adresem: https://rzecznikmsp.gov.pl/petycja/

Prosimy także o zaangażowanie w  poparcie petycji pracowników zatrudnionych w Państwa firmach oraz o wysłanie Apelu Rzecznika MŚP kontrahentom.

Bardzo liczymy na Państwa pomoc i mobilizację !!!

Szanowni Państwo.

Zachęcamy do lektury artykułu "Nowa Izba  na mocnym fundamencie" autorstwa  Pani Agnieszki Fiuk- członka Rady Programowej ZPGO, który ukazał się w lipcowym wydaniu Techniki Komunalnej.

Pobierz

Szanowni Państwo.

Uchwalona przez Sejm w dniu 8 lipca br. ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach trafiła do rozpatrzenia przez Senat RP i w dniu 20 lipca będzie przedmiotem obrad senackiej Komisji Środowiska, Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Pobierz

Szanowni Państwo.

Przekazujemy projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (UD163), który trafił do Sejmu i oczekuje na skierowanie do prac w komisjach sejmowych. Pobierz

Publikacje

Reformę odpadową czas zacząć

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Proste założenia zawiłego systemu ROP

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

"Covidowych" rozwiązań nadal b…

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Partnerzy

zpp

Jesteśmy członkiem
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Wszelkie prawa zastrzeżone © ZPGO  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia Polityka plików cookies.