Szanowni Państwo,

           zachęcamy do zapoznania się z uwagami Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami, do przekazanego do konsultacji publicznych, projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.

Uwagi ZPGO

Projekt ustawy

 

Szanowni Państwo,

            Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów z dnia 19.02.2019, który został 6.03.2019 r. notyfikowany Komisji Europejskiej. Termin zgłaszania uwag do tego projektu przez KE i/lub poszczególne państwa członkowskie upływa 7 czerwca br.

          Pobierz projekt

rcl 2

      Szanowni Państwo,      

              w odpowiedzi na petycję z dnia 6 grudnia 2019 Ministerstwo Środowiska opublikowało w Biuletynie Informacji Publicznej wyjaśnienie przepisów ustawy z dnia 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach. Resort stoi na stanowisku, że podstawą do odmowy wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów jest fakt, że wspólnik, prokurent, członek rady nadzorczej lub członek zarządu przedsiębiorcy wnioskującego o wydanie zezwolenia jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano decyzję, o cofnięciu zezwolenia, a nie minęło 10 lat od dnia, gdy decyzja o cofnięciu zezwolenia stała się ostateczna. Biorąc jednak pod uwagę liczne wątpliwości dotyczące stosowania tych przepisów ministerstwo informuje, że rozważy zmianę tych przepisów.

         Pobierz:  Petycja    Odpowiedź MŚ

2 Biuletyn Informacji Publicznej 900x300

Szanowni Państwo.

            W ramach członkostwa w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców zachęcamy do korzystania z bezpłatnego serwisu internetowego Dobry.biz, który oferuje atrakcyjne rabaty skierowane do członków ZPP oraz członków organizacji lokalnych i branżowych. W serwisie poza oferowanymi rabatami można skorzystać z rozbudowanej bazy wzorów pism, prawnika online oraz przeczytać o zmieniających się przepisach w cotygodniowym Biuletynie Prawo i Legislacja. Nadrzędnym celem projektu jest wyrównanie szans firm z sektora MŚP, umożliwienie im przystąpienia do programu biznesowo-lojalnościowo-benefitowego. Dzięki programowi, firmy będą mogły udzielać rabatów na swoje usługi jak i korzystać z rabatów oferowanych przez innych członków. Pozwoli to na zwiększenie sprzedaży i jednocześnie budowanie lepszej reputacji biznesowej. Dodatkowo, firmy będą mogły skorzystać z pakietu korzyści wynikających z przynależności do programu pracowniczego dla sektora MŚP oraz rankingu Dobry.biz. Korzyści dla małych i średnich przedsiębiorców to: możliwość wyróżnienia się na rynku, zdobycie dobrej reputacji, rozwój, wzrost konkurencyjności. Wielkie firmy oceniane są przez najróżniejsze rankingi i nagrody. Mały biznes nie ma takiej możliwości. Dobry.biz pozwala dobrym i rzetelnym firmom wyróżnić się na rynku. Korzyści dla konsumentów: ułatwienie wyboru usługodawcy, eliminowanie nieuczciwych przedsiębiorców z rynku, wyższa jakość życia i usług.

          Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szczegółową: www.dobry.biz

2 dobrybiz

Szanowni Państwo,

            serdecznie zachęcamy do włączenia się w piątą edycję Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju (ESDW), który będzie trwał od 30 maja do 5 czerwca 2019 r. Inicjatywa skierowana jest do szerokiego grona podmiotów, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym m.in. agencji rządowych, samorządów, ośrodków badawczych, instytucji edukacyjnych, przedsiębiorstw, fundacji oraz organizacji pozarządowych, a także osób indywidualnych. Celem inicjatywy jest promowanie i wspieranie działań, projektów i wydarzeń, które wdrażają Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 oraz promują zrównoważony rozwój we wszystkich jego aspektach - gospodarczym, społecznym i środowiskowym. W związku powyższym przekazujemy Państwu list otwarty Pana Ministra Henryka Kowalczyka wraz z ulotką promującą ww. inicjatywę.

            W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Aleksandrą Mazur, telefon 22 369 26 52, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ESDW Logo Polish news image

Szanowni Państwo.

          Miło nam poinformować, iż Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami został Partnerem Koalicji 5 frakcji, międzysektorowej inicjatywy firm i instytucji, której celem jest tworzenie i promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie segregacji, odzysku i recyklingu odpadów - zwłaszcza opakowaniowych wśród konsumentów oraz stworzenie jasnej i zrozumiałej dla wszystkich etykiety, która umożliwi firmom przekazanie konsumentom informacji o tym jak zagospodarować zużyte opakowania. Inicjatorami Koalicji są CSR Consulting i ENERIS Ochrona Środowiska. Koalicję 5 frakcji wyróżnia spośród innych inicjatyw dotyczących segregowania odpadów, nie tylko innowacyjny system oznakowania ale również sposób w jaki system jest tworzony – partycypacyjnie, w drodze szerokich konsultacji społecznych i branżowych. Obecnie do Koalicji należy łącznie 18 firm i organizacji, które angażują się m.in. w tworzenie materiałów edukacyjnych i prowadzenie kampanii informacyjnych wśród pracowników i klientów, prowadzenie testów konsumenckich, konsultacje środowiskowe czy promocję systemu w swoich branżach. 

           Więcej o Koalicji pod linkiem: https://grupa-eneris.pl/o-nas/zrownowazony-rozwoj/koalicja5frakcji/

II logo ikony razem 1024x203

 Szanowni Państwo,

            w ostatnich miesiącach wiele mówi się o bezpieczeństwie instalacji i składowisk, a zapomina o pracownikach tych obiektów. Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami i ENERIS Ochrona Środowiska postanowiły zwrócić uwagę przedsiębiorców i samorządowców na kwestię zagrożeń związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. W marcu 2019 r. powołaliśmy wspólnie Koalicję na rzecz bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych. Punktem wyjścia dla powołania Koalicji jest przede wszystkim niska świadomość na temat charakteru pracy i zagrożeń związanych z obowiązkami kierowcy, ładowacza czy sortowacza, szczególnie wśród mieszkańców. Nie tylko brakuje jednolitych, pełnych i wiarygodnych statystyk branżowych, ale też podstawowej wiedzy, np.: o martwych polach w śmieciarkach. Tymczasem, zgodnie z danymi GUS, obecnie branża komunalna, figurująca w oficjalnych statystykach wraz z gospodarką wodną i ściekową, generuje najwyższy wskaźnik wypadkowości – w 2017 roku odnotowano 7 wypadków śmiertelnych. Celem Koalicji jest zwiększenie bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych oraz dzielenie się dobrymi praktykami dotyczącymi edukacji BHP, a także budowanie świadomości społeczeństwa odnośnie zagrożeń. Ambicją inicjatorów Koalicji jest również tworzenie i promowanie standardów zachowań kryzysowych czy działania informacyjne w zakresie edukacji na temat pierwszej pomocy. Inicjatorzy Koalicji planują przygotowywanie analiz tematycznych, jak również zbieranie i urealnianie statystyk wypadkowych. Koalicja na rzecz bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych (w skrócie Koalicja BHP) jest inicjatywą dobrowolną i otwartą na wszystkich, którym bliska jest troska o zdrowie pracowników oraz osób, które mogą być poszkodowane przez służby komunalne.

            Zapraszamy Państwa do dzielenia się swoimi doświadczeniami i wiedzą. Chętnych do współpracy zapraszamy do kontaktu pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Szanowni Państwo,

            w Dzienniku Ustaw z 18.03.2019 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wzoru zbiorczego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018.

            Tekst rozporządzenia

dziennikustaw

Szanowni Państwo,

        w serwisie Rządowego Centrum Legislacji opublikowana została najnowsza wersja, z dnia 18.03.2019 r. projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz projekty rozporządzeń do tej ustawy. Projekt ten został zatwierdzony przez Stały Komitet Rady Ministrów i niebawem trafi do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. W projekcie tym wprowadzono niewielkie korekty względem projektu ustawy z dnia 28.02.2019.

– projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – wersja z 18.03.3019 r.
– uzasadnienie
– Ocena Skutków Regulacji
– projekty rozporządzeń

rcl 2

 Szanowni Państwo,

            Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało najnowszą wersję projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 28.02.2019 r.  Projekt skierowany został do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów.

projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – wersja z 28.02.2019 r.

uzasadnienie

ocena skutków regulacji

pismo MŚ do SKRM

 rcl 2

Szanowni Państwo,

            Kancelaria Premiera w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowała zmiany w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów dotyczące założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dokument zawiera 24 najważniejsze punkty wraz z informacją o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań. Projekt ustawy nie został jeszcze opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacyjne.

            Ministerstwo Środowiska rekomenduje następujące rozwiązania:

1) wzmocnienie kontroli gmin nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym nadzór nad firmami odbierającymi odpady komunalne, przez:
a) wprowadzenie konieczności rozłącznego ogłaszania i przeprowadzania przetargu na odbiór i przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych jako sposób na zapobieganie nielegalnym praktykom podmiotów wyłonionych przez gminy w drodze przetargu,

b) uniemożliwienie ryczałtowego rozliczania się pomiędzy gminą a podmiotem odbierającym odpady komunalne np. przez określenie płatności przez gminy za odbiór odpadów wyłącznie w odniesieniu do masy odpadów przekazanych do przetwarzania;

2) zwiększenie zachęty do selektywnego zbierania odpadów komunalnych w szczególności przez urealnienie różnicy między stawką opłaty za odbieranie odpadów zebranych selektywnie i stawką opłaty w przypadku kiedy obowiązek selektywnego zbierania odpadów nie jest realizowany (dwukrotność);

3) zmiany w zakresie zasad ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – stała opłata nie więcej niż 10% przeciętnego miesięcznego  dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem (ok. 160 zł);

4) wprowadzenie maksymalnej stawki za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają te odpady – 3,2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego ogółem na 1 osobę ogółem (za pojemnik 1100 l – 51,10 zł) (oddzielnie określona stawka dla worka) – wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego;

5) wprowadzenie mechanizmów mających na celu ograniczenie wzrostu cen za gospodarowanie odpadami:

  1. a) zniesienie obowiązku regionalizacji w zakresie zagospodarowywania bioodpadów, niesegregowanych (zmieszanych) odpadów oraz pozostałości z sortowania i z procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, przeznaczonych do składowania – informacje o instalacjach do przetwarzania odpadów komunalnych będą znajdować się na BIP urzędu marszałkowskiego a nie w uchwale ws wykonania wpgo,
  2. b) umożliwienie łatwiejszego powstawania instalacji – warunkiem uzyskania decyzji dotyczących lokalizacji, budowy i przetwarzania odpadów nie będzie uwzględnienie tej instalacji w wojewódzkim planie gospodarki odpadami (uchylenie art. 38a ustawy o odpadach),
  3. c) umożliwienie stosowania przez gminy łącznie różnych kryteriów różnicujących stawki opłat,
  4. d) możliwość stosowania przez gminę dopłat ze środków własnych pochodzących ze sprzedaży surowców do stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej  gospodarstw domowych;

6) zmiana w zakresie umożliwienia gminie powierzania zadań związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi organom wskazanym w art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

7) doprecyzowanie przepisu, że gmina może objąć systemem odbierania odpadów komunalnych nieruchomości niezamieszkałe po uzyskaniu zgody właściciela nieruchomości;

8) wprowadzenie obowiązku weryfikacji przez gminy umów podmiotów nieobjętych systemem z odbierający odpady;

9) wprowadzenie możliwości zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości posiadających kompostownik przydomowy i kompostujących w nim odpady oraz określenie konsekwencji podania nieprawdziwych informacji w tym zakresie;

10) dodanie przepisu regulującego kwestie zwrotu lub naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególnych przypadkach np. umożliwiający stwierdzenie nadpłaty w przypadku śmierci właściciela nieruchomości;

11) uproszenie postępowań związanych z egzekwowaniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w przypadku gdy wskutek zmiany stawek gmina określa wysokość opłaty w zawiadomieniu, biorąc     za podstawę dane wynikające z dotychczasowej deklaracji; zawiadomienie to będzie stanowiło tytuł wykonawczy bez potrzeby wydawania  decyzji; stosowne zmiany zostaną również wprowadzone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314);

12) wprowadzenie mechanizmów, dzięki którym środki pozyskiwane przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą faktycznie wykorzystywane na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;

13) zobowiązanie gminy do gromadzenia środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wyodrębnionym rachunku bankowym;

14) doprecyzowanie w przepisach ustawy czasu na składanie korekt do sprawozdań i określenie terminu złożenia końcowego sprawozdania przez podmiot odbierający odpady komunalne do gminy, przez gminę do urzędu marszałkowskiego i przez urząd marszałkowski do Ministra Środowiska; zaproponowany zostanie termin roku od przygotowania, po którym nie będą uwzględniane przesyłane korekty sprawozdań;

15) dodanie przepisu w zakresie 3-letniego okresu zakazu wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych w odniesieniu do przedsiębiorcy wykreślonego z rejestru działalności regulowanej;

16) wprowadzenie obowiązku aktualizacji danych w deklaracji tylko raz w miesiącu;

17) wprowadzenie zakazu przetwarzania w spalarniach odpadów zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z gmin, gdzie nie wprowadzono selektywnej zbiórki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów;

18) wprowadzenie obowiązku kontroli przez gminy podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  co najmniej raz na dwa lata;

19) usunięcie przepisów dotyczących wydawania przez Głównego Inspektora Sanitarnego zgód na dopuszczenie do funkcjonowania instalacji lub urządzenia do unieszkodliwienia zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych – zmiana porządkująca przepisy;

20) uszczegółowienie przepisów transponujących dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (IED) w zakresie zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz publicznej dostępności wykazu spalarni odpadów o przepustowości poniżej 2 Mg/godz.;

21) wprowadzenie przepisów umożliwiających niezwłoczne usunięcie przez właściwy organ odpadów, w przypadku gdy mogą one spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi – awaryjne usuwanie odpadów ze wstępnym finansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zwrotem kosztów od posiadacza odpadów;

22) umożliwienie organom właściwym wydania władającemu powierzchnią ziemi, na której znajdują się odpady, decyzji administracyjnej określającej m.in. zakres i termin udostępnienia terenu w celu usunięcia odpadów;

23) wprowadzenie odpowiedzialności wytwórcy odpadów niebezpiecznych, (z wyłączeniem wytwórcy pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)  za zbieranie lub przetwarzanie odpadów do momentu ich przyjęcia do ostatecznego procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez posiadacza odpadów prowadzącego taki proces. uniemożliwienie przerzucenia problemu usunięcia nielegalnie zgromadzonych odpadów powstałych w wyniku działalności podmiotu prowadzonej na podstawie decyzji z zakresu gospodarki odpadami na gminę;

24) wprowadzenie w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny zmian ułatwiających stosowanie przepisu art. 183 § 1 w przypadku przestępstw polegających na niezgodnym z prawem składowaniu, usuwaniu, przetwarzaniu, zbieraniu, odzyskiwaniu, unieszkodliwianiu albo transportowaniu odpadów lub substancji w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym.

            Zachęcamy Państwa do przesyłania uwag i spostrzeżeń. Link do BIP KPRM:

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r178474523,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-utrzymaniu-czystosci-i-porzadku-w-gminach.html

kprm logo

Szanowni Państwo,

                 od kilku lat konkurencyjność na polskim rynku zamówień publicznych utrzymuje się na niesatysfakcjonującym, niskim poziomie negatywnie wpływając na proces udzielania zamówień. W celu zdiagnozowania przyczyn tego stanu Urząd Zamówień Publicznych zaprasza do wypełnienia ankiety. Państwo jako aktywni przedsiębiorcy oferujący usługi i dostawy produktów najlepiej znacie powody ograniczonego zainteresowania zamówieniami publicznymi. Odpowiedzi na wskazane w ankiecie pytania przyczynią się do ustalenia barier zniechęcających przedsiębiorców do ubiegania się o publiczne kontrakty. Analiza wyników badania pozwoli także poznać oczekiwania dotyczące zmiany tej niekorzystnej tendencji oraz na podjęcie działań zmierzających m.in. do zwiększenia udziału przedsiębiorców w rynku zamówień publicznych. Ankieta jest anonimowa a jej wypełnienie zajmie nie więcej niż 5-10 minut.

            Link do ankiety: http://ankieta.uzp.gov.pl/wykonawcy_konkurencyjnosc/

Urzad Zamowien Publicznych logo

Publikacje

Reformę odpadową czas zacząć

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Proste założenia zawiłego systemu ROP

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

"Covidowych" rozwiązań nadal b…

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Partnerzy

zpp

Jesteśmy członkiem
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Wszelkie prawa zastrzeżone © ZPGO  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia Polityka plików cookies.