Szanowni Państwo,

W imieniu organizatora firmy Abrys, jako Patron branżowy wydarzenia, zapraszamy serdecznie do udziału w 13. Konferencji Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów, która odbędzie się w dn. 25-26 stycznia 2022 r. w formule online. Jednocześnie miło nam poinformować, iż do udziału w innowacyjnej formie dyskusji, do Rady Ekspertów Gospodarki Odpadami, zaproszony został Pan Karol Wójcik, przewodniczący Rady Programowej ZPGO.

           European Green Deal oraz FitFor55 prawdopodobnie wyznaczą kierunki rozwoju dla wielu branż w Europie, w tym branży gospodarki odpadami a szczególnie bezpośrednio będą mieć wpływ na organizację selektywnej zbiórki, segregację i recykling odpadów. Również ostatnie i planowane wkrótce zmiany w polskim prawie skłaniają do analizy obecnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Będą też próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie „Dokąd zmierzamy?”. Te zagadnienia będą punktem wyjścia do dyskusji Rady Ekspertów Gospodarki Odpadami zorganizowanej podczas Konferencji „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów”, która tradycyjnie otwiera sezon konferencyjny w branży odpadowej. Będziemy chcieli, wspólnie z wszystkimi uczestnikami konferencji, stworzyć „mapę drogową” branży gospodarki odpadami.

Kluczowe tematy konferencji to:

- efektywność ekonomiczna selektywnej zbiórki – ceny surowców

- jak osiągnąć wymagane poziomy recyklingu? – studia przypadku

- czy instalacje odzysku energii wpływają na poziom selektywnej zbiórki odpadów?

- nowe technologie i rozwiązania logistyczne wspierające selektywną zbiórkę i recykling

- organizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

 

Program konferencji oraz rejestracja udziału na stronie: https://selektywna.abrys.pl/  

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Koordynatorem konferencji Panią Pauliną Wolną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., +48 881 932 976

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w największej konferencji branży związanej z selektywną zbiórką odpadów oraz z odzyskiem surowców i recyklingiem !!!

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw znalazł się w Komitecie do Spraw Europejskich, gdzie na zgłaszanie ewentualnych uwag do niego dano zainteresowanym stronom czas do 11 stycznia 2022 r.

Projekt ustawy wraz z opisem przebiegu konsultacji dostępny jest na stronie RCL : https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345305/katalog/12777269#12777269

Ponadto opublikowane zostały 3 projekty rozporządzeń do tej ustawy, tj.:
– w sprawie stawki opłaty za opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego wydawane nabywcom w jednostkach handlu detalicznego, jednostkach handlu hurtowego lub jednostkach gastronomicznych
– w sprawie stawek opłaty za zbieranie odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego, w tym odpadów pozostawionych w publicznych systemach zbierania odpadów, utrzymania tych systemów oraz uprzątania, transportu i przetwarzania odpadów
– w sprawie wzoru zaświadczenia o masie zebranych narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne stanowiących odpady.

Szanowni Państwo.

W Dzienniku Ustaw RP opublikowane zostały trzy nowe rozporządzenia do ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), wydane kolejno na podstawie art. 34 ust. 2, art. 82 ust. 4 i art. 103 ust. 4.

 1. Rozporządzenie wydane na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy Pzp – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458).

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2458

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., przy czym zgodnie z § 11 ust. 1 do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2022 r. w zakresie ustalenia wartości zamówienia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ponadto zgodnie z § 11 ust. 2 rozporządzenia zamawiający, w celu ustalenia wartości zamówienia w przypadku przygotowania lub przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia wszczętego po dniu 31 grudnia 2021 r., może korzystać odpowiednio z kosztorysu inwestorskiego albo planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, sporządzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, w przypadku gdy od ich sporządzenia upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy.

 1. Rozporządzenie wydane na podstawie art. 82 ust. 4 ustawy Pzp – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania (Dz. U. poz. 2463).

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2463

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., przy czym zgodnie z § 4 ust. 1 w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia oraz postępowań o zawarcie umowy ramowej wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ponadto zgodnie z § 4 ust. 2, w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia oraz postępowań o zawarcie umowy ramowej wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 r., lecz przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, które:

1) zostały zakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,

2) nie zostały zakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

–  do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

 1. Rozporządzenie wydane na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy Pzp – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454).

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2454

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., przy czym zgodnie z § 21 ust. 1 do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2022 r., w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ponadto zgodnie z § 21 ust. 2, w celu przygotowania lub przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia wszczynanego po dniu 31 grudnia 2021 r. zamawiający może korzystać z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub programu funkcjonalno-użytkowego, sporządzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, o ile w dacie ich sporządzenia spełniały one wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Źródło: uzp.gov.pl

PODSUMOWANIE 3. ZJAZDU SZKOLENIOWO-INTEGRACYJNEGO ZPGO

Trzeci Zjazd Szkoleniowo-Integracyjny ZPGO odbył się w dniach 25-26 listopada w Busko-Zdroju i zgromadził blisko 100 uczestników, wśród których byli przedstawiciele firm zrzeszonych w ZPGO, goście-prelegenci: Adam Abramowicz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz (SQUARE Tax & Legal), Wojciech Hartung (Domański Zakrzewski Palinka sp.k) oraz przedstawiciele firm niezrzeszonych w ZPGO: Eneco Polska Sp. z o.o., Euro-Box Sp. z o.o., DM Consult Sp. z o.o., GLOBTRAK Polska, Iveco Poland Sp. z o.o, Mercedes-Benz Warszawa Sp. z o.o., Roboz Piotr Przyłucki, Terberg Matec Polska Sp. z o.o.

Dwudniowy Zjazd był okazją do przedyskutowania bieżących zmian w przepisach prawa związanych z gospodarką odpadami oraz zaprezentowania ofert firm- Członków Wspierających ZPGO. Tradycyjnie zwieńczeniem dwudniowych obrad były kolacje i rozmowy kuluarowe.

Oficjalną część Zjazdu otworzył Przewodniczący Związku Sławomir Rudowicz, który po przywitaniu licznie zebranych uczestników i omówieniu spraw organizacyjnych oddał głos, Przewodniczącemu Rady Programowej ZPGO Karolowi Wójcikowi, który zaprezentował bieżącą działalność Związku. Część szkoleniowa rozpoczęła się od wystąpienia Mecenasa Tomasza Misia (kancelaria ORSO) nt. waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w umowach w sprawie zamówień publicznych. Dalej, wpływ Polskiego Ładu na działalność przedsiębiorców - najważniejsze zmiany w podatkach omówili eksperci Akademii Podatków i Prawa Kancelarii Staniek & Partners, Mecenasi: Michał Staniek i dr. Krzysztof Staniek. Rozwiązania w zakresie ubezpieczeń majątkowych, środowiskowych/gwarancji oraz komunikacyjnych sektora gospodarki odpadami przedstawił Pan Michał Kulik- prezes firmy DM Consult Sp. z o.o.

Po części szkoleniowej miały miejsce wystąpienia Członków Wspierających ZPGO:

- „Diesel Dual Fuel” – Rozwiązanie dla czystego i ekonomicznego transportu w gospodarce

   odpadami”, Henryk Rewers | Prezes Dual Fuel Systems

- Bonett Polska S.A.: „Twoja stacja CNG”, Andrzej Wrona | Dyrektor Zarządzający,

   Paweł Nowak | Business Development Manager

- Prezentacja oferty firmy PROTECHNIKA, Rafał Tomczak | Dyrektor Sprzedaży

- SIGMA S.A: „Prezentacja Firmy oraz przykładowych realizacji z zakresu ochrony środowiska”,

   Rafał Kiepura | Dyrektor Działu Technologii Przetwarzania Odpadów

- ABAX Poland Sp. z o.o.: „Internet Rzeczy (IoT) – Optymalizacja Zarządzania Zasobami Firmy”,

Dariusz Gończ | Commercial Director Poland, Rafał Antoszewski | Key Account & Partnership Manager

- EDZ Sp. z o.o: „Systemy zarządzania logistyką-system pracy z BDO”, Maciej Szkop | Kierownik ds. Sprzedaży

Uczestników drugiego dnia Zjazdu zaszczycił swoją obecnością i poza programowym wystąpieniem Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz, który przedstawił swoje stanowisko do uchwalonych zmian podatkowo-składkowych w Polskim Ładzie. Prelekcję pt.:”Współpraca gmin w zakresie gospodarki odpadami a zamówienia in-house” wygłosił Mecenas Wojciech Hartung. O administracyjnej karze pieniężnej za naruszenie przepisów związanych z ochroną środowiska, mówiła Mecenas Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz.

Foto relacja dostępna pod linkiem:https://we.tl/t-I4SuFeykoz

Prelegentom dziękujemy za interesujące i merytoryczne wykłady, a uczestnikom Zjazdu za liczne przybycie i aktywny udział w dyskusji !!!

Branżę gospodarki odpadami w najbliższym czasie czeka wiele wyzwań. O tym, jak sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie ochrony klimatu i środowiska, będzie można porozmawiać podczas targów POLECO, które odbędą się w dniach 13-15 października.

“Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, zapewnienie wysokiej jakości recyklingu oraz wykorzystanie poddanych recyklingowi odpadów jako ważnego źródła surowców – to niektóre z rozwiązań przyjętych przez rząd w projekcie nowelizacji ustawy o odpadach. Miniony rok to także kilka innych istotnych zmian w polskim prawodawstwie m.in.: rządowy program „Polski Ład” czy „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.”. – Jak te zmiany legislacyjne wpłyną na inwestycje w samorządach, przedsiębiorstwach czy gospodarce komunalnej? Odpowiedzi poszukamy razem z wystawcami i zwiedzającymi targi POLECO.” – mówi Paulina Pietrzak, dyrektor Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO.

Tradycyjnie, jeszcze przed rozpoczęciem targów POLECO, przyznane zostały Złote Medale MTP – wyróżnienie przyznawane produktom, usługom i rozwiązaniom, które charakteryzują się najwyższą jakością zastosowanych materiałów, innowacyjnych rozwiązań czy też wytworzone w oparciu o najnowszej klasy technologie dostępne na rynku. Laureatami jednej z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych nagród targowych w naszym kraju, zostali m.inn  członkowie ZPGO. Za produkt rozrywarka worka RW 13-30 Protechnika, PRONAR za mobilny rozdrabniacz wolnoobrotowy MRW 2.75h. Więcej o produktach laureatów Złotego Medalu MTP targów POLECO 2021 na stronie: https://www.poleco.pl/pl/aktualnosci/laureaci-zlotego-medalu-mtp-targow-poleco-2021/

Integralną częścią targów POLECO jest konferencja „EkoSfera”, która w tym roku odbędzie się w formule hybrydowej 13 października.

Ta wspólna inicjatywa Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie miejscem, gdzie odbędą się debaty i rozmowy na większość aktualnych wyzwań przed którymi stoi Polska. Szeroka tematyka konferencji obejmować będzie zagadnienia związane między innymi z Polskim Ładem, strategicznym programem, którego realizacja pozwoli na zapewnienie pewnej przyszłości dla nas, naszych dzieci i wnuków.” – zapowiada Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska.

Zapraszamy do naszego stoiska nr 38 w hali 5, które w tym roku współtworzą z nami „BYŚ" Wojciech Byśkiniewicz oraz ATF Polska Sp. z o.o. sp.k.

Bezpłatny bilet dla profesjonalistów można pobrać na stronie www.poleco.pl

244459269 4519630884760866 349191464868502747 n

 

Szanowni Państwo.

Serdecznie zapraszamy do udziału w 25. edycji Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON oraz uroczystej Gali Kongresu. Kongres odbywa się w dniach 12-13 października 2021 r. w Poznaniu w hotelu Novotel Poznań Centrum, natomiast Gala odbędzie się w dniu 12 października
w hotelu Andersia.

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON to z pewnością największe i najbardziej rozpoznawalne wydarzenie w tej dziedzinie w Polsce. Jego celem jest wypracowanie wspólnych strategii dla sektorów zajmujących się ochroną środowiska, które Polska i kraje europejskie będą realizować
w najbliższych latach. Jest to również wydarzenie, podczas którego przekazywane są kluczowe dla branży informacje i wskazówki związane z długofalowymi działaniami na rzecz ochrony środowiska i biznesu. Spotkanie podczas ENVICONU będzie również doskonałą okazją do omówienia naszych rozwiązań
i strategii z przedstawicielami innych krajów europejskich.


Kluczowe tematy, które będą poruszone podczas tegorocznej edycji Kongresu:

- Europejski Zielony Ład, Taksonomia i Krajowy Pan Odbudowy

- minimalizacja ilości odpadów i recykling

- poprawa jakości wody pitnej, retencja wód i zmiany klimatu

- odzysk energii

- przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przyszłości

- edukacja ekologiczna w procesie inwestycji

W czasie Kongresu ENVICON wypełnionego prezentacjami, ciekawymi dyskusjami oraz nowymi kontaktami, odbywa się uroczysta Gala, która jest zwieńczeniem najważniejszych konkursów branżowych. Podczas Gali przyznajemy nagrody zarówno instytucjom, przedsiębiorcom, samorządom, fundacjom, jak i osobom indywidualnym, mającym niebagatelny wpływ na gospodarkę odpadami, ochronę klimatu, poprawę jakości powietrza oraz popularyzację właściwych postaw prośrodowiskowych w naszym kraju.

Gwiazdą muzyczną tegorocznej Gali będzie Ray Wilson.


Więcej szczegółów oraz rejestracja i program Kongresu dostępny jest na stronie: https://envicon.abrys.pl/
Koszt udziału w Kongresie i Gali wynosi 1390 zł netto (1709,70 zł brutto)

Kontakt do sekretarza generalnego kongresu: Paulina Wolna, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., +48 881 932 976.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

ENVICON 729x308

 

Szanowni Państwo,

W dniu 30.09.2021 r. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, podczas którego Minister Jacek Ozdoba przedstawił główne założenia  nowelizacji rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk 1588). W wyniku krótkiej dyskusji Posłowie zdecydowali o skierowaniu projektu do dalszych prac Podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami. Pierwsze posiedzenie w tej sprawie zaplanowane zostało na 6 października 2021 r.

Relacja video z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, dostępna na stronie: https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=1797E77C6982F02AC125875F0040CFA2#

Szanowni Państwo.

Kancelaria Sejmu opublikowała projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (UC 43). Projekt był od października 2020 r procedowany w Rządowym Centrum Legislacyjnym, 31 sierpnia 2021 został przyjęty przez Radę Ministrów, a następnie  skierowany do Sejmu. Nowelizacja ustawy ma na celu dokonanie transpozycji przepisów dyrektyw pakietu odpadowego.

Uwagi do projektu Związek przekazał w listopadzie 2020 r. Wśród nich są dwa postulaty de lege ferenda: problem dotyczący zabezpieczenia roszczeń (art. 48a ustawy) oraz przenoszalności decyzji administracyjnych.

Stanowisko ZPGO z dn. 20.11.2021 -Pobierz

Projekt ustawy zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (UC 43)-Pobierz

Szanowni Państwo.

Informujemy, iż 8 września 2021 r. w Dzienniku Ustaw poz. 1648 została opublikowana ustawa z 11 sierpnia br. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. Ustawa wprowadzająca zmiany m. in. w opłacie za gospodarowanie odpadami wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Termin ten nie dotyczy przepisów wskazanych art. 10 pkt 2 ustawy, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

Dokument do pobrania tutaj

dziennikustaw

 

Szanowni Państwo.

Trwa nabór na bezpłatne szkolenia warsztatowe pod patronatem honorowym Ministerstwa Klimatu i Środowiska pt. „Selektywna zbiórka bioodpadów”. Organizatorem cyklu szkoleń będących częścią projektu realizowanego w ramach programu priorytetowego nr 5 „Międzydziedzinowe- Edukacja Ekologiczna”, w formie dotacji ze środków NFOŚiGW, jest Stowarzyszenie Biorecykling.

Szkolenia prowadzone są w formie warsztatów i zostaną zakończone uzyskaniem certyfikatu. Podczas wykładów poruszane zostaną następujące zagadnienia:
- aktualny stan prawny dotyczący selektywnej zbiórki bioodpadów, projektowane zmiany,
- obowiązki uczestników systemu gospodarowania odpadami,
- modele zbiórki bioodpadów akceptowane przez mieszkańców,
- dobre praktyki zbiórki bioodpadów w Polsce oraz na świecie,
- istotne elementy specyfikacji przetargowej na odbiór i zagospodarowanie bioodpadów.

Najbliższe warsztaty online odbędą się w dniach: 14, 15 i 19 września 2021 r. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:file:///C:/Users/DELL/Desktop/Program_Selektywna_zbi_rka_bioodpad_w_2021.pdf

Prowadzący: Andrzej Sobolak, dr Tomasz Wojciechowski, Michał Hertmanowski, Marcin Zmórzyński, dr Emilia den Boer, dr Barbara Kozłowska, Wojciech Pawlikowski oraz zaproszeni goście.

Więcej o wydarzeniu na: https://www.youtube.com/watch?v=nXxnpDkCxqk

Rejestracja udziału na stronie: https://szkoleniabioodpady.abrys.pl/

Zapraszamy do udizału !!!

Szanowni Państwo.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało komunikat w sprawie wydłużenia terminu konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.

Jak czytamy na stronie resortu-W związku z licznymi prośbami kierowanymi do Ministerstwa Klimatu i Środowiska uprzejmie informujemy, że konsultacje publiczne i opiniowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (UC 81) zostają przedłużone do dnia 20 września 2021 r. 

Źródło:

https://www.gov.pl/web/klimat/komunikat-w-sprawie-wydluzenia-terminu-konsultacji-publicznych-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-gospodarce-opakowaniami-i-odpadami-opakowaniowymi-oraz-niektorych-innych-ustaw

Szanowni Państwo.

W dniu 31 sierpnia Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Zmiany mają na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów ogólnie i na mieszkańca, zapewnienie wysokiej jakości recyklingu oraz wykorzystanie poddanych recyklingowi odpadów jako ważnego źródła surowców. Zaproponowane rozwiązania wpłyną na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko i zmniejszą zagrożenie dla zdrowia – czytamy w komunikacie CIR. Mowa o projekcie ustawy widniejącym w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem UC43.

Jakie zmiany przewiduje projekt?

 • Zmieniono definicje: bioodpadów, gospodarowania odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów, odpadów komunalnych.
 • Dodano definicje: odpadów innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów żywności, systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, odzysku materiałów i wypełniania wyrobisk.
 • Zaktualizowano definicje: odpadów opakowaniowych, opakowań wielokrotnego użytku i opakowań wielomateriałowych.
 • Wprowadzono wymagania dotyczące kosztów gospodarowania odpadami ponoszonych przez wprowadzającego produkty do obrotu.
 • Wyznaczono do 2030 r. nowe (wyższe) poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych – w odniesieniu do wprowadzonych do obrotu opakowań.
 • Doprecyzowano obowiązki gminy w zakresie gospodarowania odpadami oraz sprawozdawania informacji dot. odpadów komunalnych, budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z gospodarstw domowych.
 • Ustanowiono cele w zakresie zmniejszenia ilości składowanych odpadów komunalnych z określeniem daty ich osiągnięcia, a także kary za nieosiągnięcie tych celów.
 • Wprowadzono zakaz przekazywania do składowania odpadów selektywnie zebranych w celu przygotowania ich do ponownego użycia lub recyklingu– z wyjątkiem odpadów powstających w wyniku dalszego przetwarzania odpadów selektywnie zebranych, jeżeli składowanie daje w tym przypadku wynik najlepszy dla środowiska.
 • Poszerzono zakres Krajowego planu gospodarki odpadami (Kpgo), zawierający program zapobiegania powstawaniu odpadów. Kpgo oraz wojewódzkie plany gospodarki odpadami (wpgo) będą zawierały nowe elementy, takie jak informacje o:
  – rozwiązaniach dotyczących odpadów zawierających znaczne ilości surowców krytycznych;
  – środkach na rzecz przeciwdziałania zaśmiecaniu środowiska lądowego i morskiego oraz uprzątania wszystkich rodzajów odpadów.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach-wskazano w komunikacie.

Źródło: Centrum Informacyjne Rządu

https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-odpadach-oraz-niektorych-innych-ustaw2

Publikacje

Reformę odpadową czas zacząć

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Proste założenia zawiłego systemu ROP

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

"Covidowych" rozwiązań nadal b…

Agnieszka Fiuk- Członek Rady Programowej ZPGO, P...

21
Paź 2020

Partnerzy

zpp

Jesteśmy członkiem
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Wszelkie prawa zastrzeżone © ZPGO  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia Polityka plików cookies.