Szanowni Państwo.

Już po raz 8 w Chorzowie/Katowicach w dniach 13 - 15 marca 2018r. odbędzie się konferencja Paliwa z odpadów, którą nasz Związek objął patronatem merytorycznym. W trakcie tegorocznej konferencji poruszone zostaną tematy spalania paliw alternatywnych nie tylko w cementowniach, omówione zostaną możliwości zasilania ciepłowni paliwem RDF oraz perspektywy rozwoju rynku paliw z odpadów. W trzecim dniu konferencji Organizator- firma ABRYS, zaprasza do zwiedzania Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach, posiadającego najnowocześniejszą w Polsce linię do produkcji RDF oraz Browaru w Tychach.

Dla członków Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami specjalny rabat – 200 zł na konferencję. 

Więcej informacji na temat wydarzenia udzieli koordynator konferencji Pani Joanna Jarosz: +48 784 036 988. Informacje dostępne są również na stronie internetowej www.abrys.pl.

Poniżej znajdą Państwo szczegóły organizacyjne wydarzenia oraz program konferencji.

Pobierz

 

                             Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji !!!

Szanowni Państwo.

Zapraszamy na pierwszą w tym roku konferencję w całości poświęconą tematowi uciążliwości zapachowej. Międzynarodowa Konferencja Skuteczne zarządzanie odorami w gospodarce komunalnej, organizowana przez firmę Abrys, odbędzie się w dniach 6-8 marca 2018 r. pośród pięknych mazurskich krajobrazów w hotelu GrandHotel Tiffi***** w Iławie. Cena specjalna dla członków Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami wynosi 1090 zł netto (pakiet rozszerzony).

W imieniu Zarządu firmy Abrys serdecznie zachęcamy do udziału w konferencji dotykającej bardzo ważnej tematyki, jaką jest jakość powietrza, w tym zarządzanie odorami. O tym, że to właśnie odory są jednym z największych problemów, świadczą m.in. dane opublikowane przez GIOŚ, które mówią, że w 2016 r. Organy Inspekcji Ochrony Środowiska rozpatrzyły ponad tysiąc skarg, które dotyczyły uciążliwości zapachowej.

Na konferencję zostali zaproszeni eksperci z branży, którzy przekażą informacje  dotyczące obowiązujących  oraz planowanych przepisów prawnych  w kwestii odorów. Dowiedzą się Państwo jakie są metody oceny i pomiarów odorów, oraz jakie są dostępne na rynku rozwiązania techniczne, które pomagają ograniczyć bądź całkowicie usunąć problem uciążliwości zapachowej w najbliższym otoczeniu zakładu. Jedna z sesji będzie w całości poświęcona praktycznym doświadczeniom związanym z problemami odorowymi i metodami ich rozwiązywania.

Malownicze krajobrazy i naturalna przyroda Pojezierza Iławskiego, a także nowoczesny Grand Hotel Tiffi***** w Iławie z wieloma atrakcjami umili Państwu pobyt na konferencji. Link do rejestracji dostępny jest tutaj: https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=747

Poniżej  znajdą Państwo szczegóły organizacyjne wydarzenia oraz program konferencji, który dostępny jest także pod linkiem: https://goo.gl/Bojm6C

Pobierz

                            

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji !!!

Szanowni Państwo.

 Informujemy, iż 24 stycznia 2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów [1], które przewiduje m.in. konieczność oznakowania środków transportu. Zgodnie z rozporządzeniem odpady będą musiały być przewożone wraz z dokumentem potwierdzającym ich rodzaj oraz dane zlecającego ich transport, a w przypadku odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości nazwę gminy, z terenu której są odbierane. Takim dokumentami są:

- karta przekazania odpadów, 

- faktura sprzedaży odpadów;

- podstawowa charakterystyka odpadów;

- dokument dotyczący transgranicznego przemieszczania odpadów;

- inny dokument potwierdzający rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport odpadów, jeżeli transportujący odpady nie posiada dokumentów, o których mowa w pkt 1–4.

Środki transportu powinny zostać odpowiednio oznaczone. Pojazdy muszą zostać oznaczone tablicą koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości, na której umieszcza się napis „ODPADY” naniesiony wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 100 mm i szerokości linii minimum 15 mm. Jeżeli ze względu na wielkość lub konstrukcję środka transportu brakuje na nim powierzchni do umieszczenia tablicy o wymiarach określonych dopuszcza się zmniejszenie wymiaru tablicy do minimum 300 mm szerokości i minimum 120 mm wysokości, wysokości napisu „ODPADY” do minimum 80 mm i szerokości linii do minimum 12 mm.

Oznakowanie należy umieścić w widocznym miejscu z przodu pojazdu, na jego zewnętrznej powierzchni. Oznakowanie powinno być czytelne i trwałe, w tym odporne na warunki atmosferyczne. Wzór oznakowania środków transportu odpadów określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, które znajdą Państwo w załączeniu.

               Środków transportu odpadów nie oznacza się w przypadku, gdy nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów [2] oraz wówczas, gdy pojazdem tym przewozi się odpady inne niż niebezpieczne, w ilości nieprzekraczającej 100 kg. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do odpadów stanowiących towary niebezpieczne [3].

Podstawa prawna:

[1] rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. poz. 1742);

[2] zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

[3] w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.

 

Źródło:  http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.srodowisko/179924/Transport-odpadow--W-styczniu-wchodza-w-zycie-nowe-wymogi-oznakowania-transportu-odpadow

Rozporządzenie Ministra Środowiska

Szanowni Państwo.

W dniu 16 stycznia br. Komisja Europejska po wielu konsultacjach oraz poprawkach opublikowała pierwszą w historii ogólnoeuropejską Strategię dla Tworzyw Sztucznych. Ma to ścisły związek z przyjęciem przez UE planu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, gdzie tworzywa zostały uznane za kluczowy priorytet do działania. W planie GOZ Unia zobowiązała się do przygotowania strategii dotyczącej wyzwań stawianych przez tworzywa sztuczne w całym łańcuchu wartości biorąc pod uwagę ich pełny cykl życia. W 2017 r. Komisja potwierdziła, że skoncentruje się na zagadnieniu produkcji i użycia tworzyw sztucznych i dąży do tego, aby do 2030 roku wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych nadawały się do recyklingu. Strategia przedstawia kluczowe zobowiązania do działania na poziomie UE. Jednak sektor prywatny, wraz z władzami krajowymi i regionalnymi, miastami i obywatelami, również będzie musiał się zmobilizować. Podobnie zaangażowanie międzynarodowe będzie konieczne, aby napędzać zmiany poza granicami Europy. Dzięki zdecydowanym i wspólnym wysiłkom Europa może przekształcić wyzwania w szanse i dać przykład zdecydowanym działaniom na poziomie globalnym. UE dostrzega unikalne walory tworzyw sztucznych, które są tanie, lekkie, uniwersalne w użyciu i nie ma wątpliwości, że ich wykorzystanie będzie wzrastać. Wynika to nie tylko z faktu, że właśnie one w głównym stopniu przyczyniają się do ograniczenia emisji CO2 przez zwiększone wykorzystanie w samochodach, samolotach, czy jako materiał do ocieplenia domów. Tworzywa także pomagają w ograniczaniu strat żywności oraz w połączeniu z drukiem 3D mogą wpłynąć na ratowanie życia ludzkiego umożliwiając postęp w medycynie. Jednakże należy zminimalizować ich wpływ na środowisko, czemu mają służyć podstawowe zasady gospodarki o obiegu zamkniętym.

Poniżej link do komunikatu Komisji Europejskiej wraz z załącznikami:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_pl.htm

 

Źródło: https://ceo.com.pl/strategia-dla-tworzyw-sztucznych-ue-61357

Szanowni Państwo.

Informujemy, iż  Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami objął patronatem merytorycznym 9 edycję Międzynarodowej Konferencji Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów, której organizatorem jest członek ZPGO- firma ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Już dziś mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w tym, ważnym dla branży wydarzeniu, które odbędzie się w dniach 24-26 stycznia 2018 r. w Łodzi.

 Rok 2018 rozpoczniemy od najistotniejszych tematów w  branży czyli: segregacji i recyklingu. Co nas czeka w nadchodzących latach w gospodarce odpadami? Czy konieczne są ciągłe zmiany prawne? Czy jesteśmy w stanie wywiązać się z Unijnych zobowiązań? Na te pytanie odpowiedzą prelegenci sesji inauguracyjnej pn. System gospodarki odpadami w Polsce i Europie - aktualna sytuacja na rynku. Nie zabraknie też tematyki, która od dawna wzbudza wiele dyskusji - czyli selektywna zbiórka bioodpadów. W ramach sesji poświęconej tej tematyce zostaną zaprezentowane między innymi: szanse i wyzwania jakie stoją przed zbiórką odpadów biodegradowalnych, europejskie doświadczenia w selektywnej zbiórce bioodpadów jak i nasze polskie efekty wdrażania pilotażowego systemu zbiórki odpadów biodegradowalnych.

W trakcie konferencji poruszony również zostanie temat dotyczący gospodarki obiegu zamkniętego. Zastanowimy się jakie są wizje rozwoju GOZ w Polsce i w Europie. Poznamy doświadczenia gmin, które już stosują idee gospodarki obiegu zamkniętego jak i te, które dopiero system ten będą wdrażać. Ważny aspekt tej sesji to przedstawienie modeli biznesowych, które można  zastosować w GOZ. W kolejnej sesji odpowiemy sobie na pytanie, czy recykling może się opłacać? Specjaliści z tej branży omówią zagadnienia rozszerzonej odpowiedzialności producenta w kontekście reformy systemu finansowania, jak i zwrócą uwagę na optymalizację kosztów w RIPOK-u. Nie zabraknie też ważnego tematu dotyczącego popiołu w odpadach. Dowiemy się jakie między są efekty pilotażowego programu zbiórki popiołów w jednej z gmin wiejskiej oraz jakie uszkodzenia i idące za tym straty  powodują popioły w instalacjach.

Trzydniową konferencję kończy wyjazd studyjny do miejscowości Ruszczyn w gminie Kamieńsk (woj. łódzkie), gdzie zlokalizowana jest instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych o mocy przerobowej 100 tys. ton/rok wraz z linią do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) o mocy 20 tys. ton/rok oraz składowiskiem odpadów podprocesowych. Właścicielem i zarządzającym instalacją jest FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o

Program

Karta zgłoszenia

 

selektywna 750x300 min

Szanowni Państwo.

W dniu 15 grudnia br.  posłowie głosowali nad przyjęciem nowelizacji ustawy o odpadach z poprawkami Senatu. Sejm odrzucił jednak te zmiany bezwzględną większością głosów. Oznacza to, że ustawa została uchwalona w pierwotnym kształcie (bez poprawek zgłoszonych przez komisje senackie). Za odrzuceniem poprawek było 231 posłów, przeciw – 187. Większość bezwzględna wymagała 210 głosów na „tak”. Na początku miesiąca nad ustawą pracowały połączone komisje senackie. Poprawki zgłoszone przez senatorów dotyczyły przede wszystkim uznawania produktu za tzw. produkt uboczny. Sejm podczas piątkowego głosowania odrzucił te zmiany.

Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do unijnych dyrektyw odpadowych, zmieniając m.in definicję odpadów niebezpiecznych. Poza tym zmiany mają przyczynić się do przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom w gospodarce odpadami oraz wspomagać walkę z szarą strefą. W pracach rządu taki projekt zgłosiliśmy tak, aby z jednej strony wspomóc samorządy w realizacji tych celów, z drugiej strony też, żeby walczyć z szeregiem patologii, które w tym obszarze są – mówił w listopadzie o projekcie wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.

Ważnym elementem nowelizacji są ustalenia co do funkcjonowania internetowej bazy danych o odpadach (BDO). Będzie ona zawierać nie tylko dane o odpadach oraz posiadających je firmach, ale także moduł ewidencji. Na dodatek każdy kierowca przewożący odpady będzie musiał mieć potwierdzenie utworzenia karty przekazania odpadów, generowanej właśnie z BDO.

Teraz nowelizacja ustawy trafi do podpisu Prezydenta RP.

 

Tekst ustawy

Szanowni Państwo.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała w Wykazie prac legislacyjnych i programowych założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach,  nad którą od kilku miesięcy pracuje resort środowiska. Wśród rekomendowanych rozwiązań, jakie mają znaleźć się w regulacji wymieniono przede wszystkim wzmocnienie kontroli gmin nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym nadzór nad firmami odbierającymi odpady komunalne, przez:

- wprowadzenie konieczności rozłącznego ogłaszania i przeprowadzania przetargu na odbiór i przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych jako sposób na zapobieganie nielegalnym praktykom podmiotów wyłonionych przez gminy w drodze przetargu

- uniemożliwienie ryczałtowego rozliczania się pomiędzy gminą, a podmiotem odbierającym odpady komunalne np. przez określenie płatności przez gminy za odbiór odpadów wyłącznie w odniesieniu do masy odpadów przekazanych do przetwarzania.

W nowej ustawie mają się też znaleźć zapisy, które jeszcze mocniej zachęcą do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Chodzi o urealnienie różnicy między stawką opłaty za odbieranie odpadów zebranych selektywnie i stawką opłaty w przypadku kiedy obowiązek selektywnego zbierania odpadów nie jest realizowany. Wśród rozwiązań rekomendowanych przez resort środowiska jest też zmiana zasad ustalania ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

W nowej ustawie ma się znaleźć przepis umożliwiający gminie powierzanie zadań związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi organom wskazanym w art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Resort planuje też wprowadzenie zapisu umożliwiającego zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości posiadających przydomowy kompostownik. W zakresie opłaty śmieciowej rekomendowane są także przepisy regulujące kwestie zwrotu lub naliczania tej opłaty w szczególnych przypadkach jak np. w sytuacji nadpłaty po śmierci właściciela nieruchomości. Resort środowiska rekomenduje również wprowadzenie mechanizmów, dzięki którym środki pozyskiwane przez samorządy w ramach opłaty śmieciowej będą faktycznie wykorzystywane na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Nowela ma też doprecyzować czas na składanie korekt do sprawozdań i określać termin złożenia końcowego sprawozdania przez podmiot odbierający odpady komunalne do gminy, przez gminę do urzędu marszałkowskiego i przez urząd marszałkowski do Ministra Środowiska. Resort środowiska proponuje rok od przygotowania, po którym nie będą uwzględniane przesyłane korekty sprawozdań. Ponadto w nowej ustawie mają się znaleźć przepisy wprowadzające 3-letni okresu zakazu wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych w odniesieniu do przedsiębiorcy wykreślonego z rejestru działalności regulowanej. Wśród rekomendowanych rozwiązań jest również wprowadzenie obowiązku aktualizacji danych w deklaracji tylko raz w miesiącu oraz wzmocnienie kontroli JST nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym nadzoru nad podmiotami odbierającymi odpady.

Projektowane zmiany w UCPG:

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r178474523,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-utrzymaniu-czystosci-i-porzadku-w-gminach.html

 

Źródło: http://odpady.net.pl/2017/12/13/zalozenia-do-nowelizacji-ustawy-o-utrzymaniu-czystosci-i-porzadku-w-gminach/

http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/179668/Zalozenia-do-smieci--W-nowej-ustawie-smieciowej-beda-zwolnienia-dla-posiadaczy-kompostownikow

Szanowni Państwo.

Informujemy, iż Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami objął patronatem branżowym VII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2018, które odbędzie się 1 lutego 2018 r w hotelu Novotel Warszawa Airport w Warszawie.

Celem organizowanego Forum jest prezentacja najnowszych technologii i rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Jest to platforma spotkań przedstawicieli samorządów z producentami a także dostawcami techniki i technologii komunalnej.

Gościem specjalnym Forum będzie Pan Kestutis Sadauskas, Dyrektor Generalny ds. Środowiska, UE, który przedstawi ostateczny pakiet GOZ. Główną osią Forum Sosexpo jest Konferencja pt: „Gospodarka odpadami – cele ekologiczne UE i RP – jak je osiągnąć?” do udziału w której zaproszeni zostali: przedstawiciele administracji, środowisk biznesowych i samorządowych, instytucji publicznych, a także eksperci zajmujący się tematyką gospodarki odpadowej. Istotnymi tematami omawianymi podczas Konferencji będą: „Unijny pakiet na rzecz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym – jakie są jego cele i co oznacza dla Polski?” oraz „Innowacyjność: mechanizmy, przykłady, ryzyka”.

Serdecznie zapraszamy !!!

Formularz

Program

„Bogactwo idei dla środowiska” to hasło które towarzyszyło dwudziestej pierwszej edycji Kongresu ENVICON Environment, co podkreślało jak istotna jest integracja środowisk i pomysłów skupiających się na ochronie zasobów przyrody. „Bogactwo” doskonale obrazuje ilość i różnorodność tematów podczas XXI edycji Kongresu ENVICON Environment.

Międzynarodowy Kongres ENVICON Environment odbył się w terminie 16-17 października 2017 roku. W trakcie dwóch dni goście mieli okazję wysłuchać aż 8 sesji tematycznych poprowadzonych przez specjalistów z całej Polski. Podczas tegorocznego Kongresu w trakcie  czterech sesji głos zabrali m.in. przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Rozwoju oraz mecenasi kancelarii prawnych, którzy rozwiewali wątpliwości związane z zagadnieniami prawnymi w danym temacie.

Szanowni Państwo.

Kongres ENVICON jest największym i najbardziej rozpoznawalnym w Polsce wydarzeniem dotyczącym dziedziny ochrony środowiska. To odpowiedź na transformację, jaka dokonuje się w takich obszarach jak: gospodarka odpadami, wodno-ściekowa, odnawialne źródła energii, transport, ochrona powietrza oraz gospodarka o obiegu zamkniętym. Kongres jest dedykowany przedstawicielom branż działających w wymienionych obszarach, a także reprezentantom administracji samorządowej i rządowej. Tylko w ubiegłym roku w trakcie 2 dni wzięło w nim udział łącznie ponad 700 uczestników, którzy wysłuchali około 60 prelegentów z kilku krajów oraz z Komisji Europejskiej.  Od wielu lat wydarzenie odbywa się przy Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM w Poznaniu. Towarzyszy mu także wspaniała gala, podczas której następuje wręczenie statuetek w kilku konkursach środowiskowych m.in. Pucharze Recyklingu.

LOGO ENVICON ENVIRONMENT

Podczas tegorocznej XXI edycji Kongresu na uczestników czekają nowości. Zmiany rozpoczęły się od nazwy ENVICONU, który w tym roku zostaje uzupełniony słowem Environment, a sam kongres będzie odbywał się pod hasłem: Bogactwo idei dla środowiska. W ten sposób organizatorzy chcą jeszcze bardziej podkreślić charakter wydarzenia, a także fakt, że jest to prawdziwe święto wszystkich specjalistów i pasjonatów zainteresowanych tematyką ochrony środowiska. W programie pojawią się nowe sesje tematyczne m.in. innowacyjna gmina, która jest bezpośrednio dedykowana samorządowcom.

W tym roku wśród prelegentów będą przedstawiciele wielu ważnych instytucji oraz administracji europejskiej i rządowej. Swoją obecność potwierdzili m.in. reprezentanci Ministerstwa Środowiska oraz Komisji Europejskiej m.in. Georges Kremlis z Dyrekcji Generalnej Ochrony Środowiska oraz Samuele Furfari z Dyrekcji Generalnej ds. Energii. Uczestnicy wysłuchają przedstawicieli znanych organizacji takich jak: KIG, Instytut Ochrony Środowiska, Instytut Sobieskiego, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Rada Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.   

Podzielona na 6 sesji tematyka będzie obejmować wystąpienia indywidualne i panele dyskusyjne skoncentrowane na wyzwaniach, trendach i możliwych rozwiązaniach.

Tegoroczną galę kongresu poprowadzi Olivier Janiak, a uświetni ją zespół Varius Manx.

ENVICON Environment to obowiązkowe wydarzenie dla wszystkich ekspertów, profesjonalistów i pasjonatów ochrony środowiska zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego.   

 

Rejestracja pod linkiem:

 http://envicon.abrys.pl/

 

 Serdecznie zapraszamy !!!

 

 

                              Warszawa, 3 lipca 2017r.

 

Szanowni Państwo.

 

            W nawiązaniu do dotychczasowych prac nad zmianą ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym uprzejmie informujemy, iż Kierownictwo Ministerstwa Rozwoju, po ponownej analizie zagadnienia oraz przedstawionych przez nasz Związek argumentów, podjęło decyzję o uwzględnieniu naszych postulatów i z projektu ustawy o zmianie ustawy o PPP oraz niektórych innych ustaw wykreślony zostanie przepis nowelizujący ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

            Przypominamy, iż ZPGO od marca 2017r.- przy wsparciu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców- prowadził intensywne działania na rzecz wykreślenia z projektu ustawy o PPP w całości art.7., dotyczącego terenów niezamieszkałych i powierzania zamówień przez samorządy w trybie z wolnej ręki swoim jednostkom, w ramach zamówień publicznych lub umowy koncesji.

Nasze wielomiesięczne starania przyniosły zatem pożądany skutek. Dzięki wspólnemu działaniu w ramach Związku nasz głos został usłyszany, stanowisko zauważone i uwzględnione! Zatrzymaliśmy w ten sposób szkodliwe zmiany w ustawie, które całkowicie wyrugowały by małych i średnich, prywatnych przedsiębiorców z rynku gospodarki odpadami.

Możemy dziś bez fałszywej skromności powiedzieć, że Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami to organizacja, która realnie i skutecznie walczy o skupione wokół niej przedsiębiorstwa z branży odpadowej.

Szanowni Państwo.

Informujemy, iż w dniu 30 maja br. w Ministerstwie Rozwoju odbyła się Konferencja uzgodnieniowa organizowana w celu omówienia Projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw, w której udział wzięła Pani Monika Byśkiniewicz- Członek Zarządu ZPGO.

Publikacje

Koniec z dumpingowymi cenami za DPR-y

Leszek Zagórski- Przewodniczący ZPGO, Przegląd K...

22
Sty 2018

Martwe prawo pozwala drenować kieszenie

Karol Wójcik-Przewodniczący Rady Programowej ZPG...

20
Gru 2017

Pomysły na ROP

Leszek Zagórki, Przewodniczący ZPGO, Przegląd Ko...

20
Gru 2017

Czas powiedzieć: sprawdzam

Piotr Maciejewski, Członek Zarządu Związku Praco...

20
Gru 2017

Partnerzy

zpp

Jesteśmy członkiem
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

logo ZPGO

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami

Al. Jerozolimskie 53, lok. 508
00-697 Warszawa

Wszelkie prawa zastrzeżone © ZPGO  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia Polityka plików cookies.